Beliggenhed & eksisterende forhold

Ejendommen ligger i sydbyen i Horsens - relativt tæt på centrum. Mod nord afgrænses ejendommen af Strandkærvej, som cirka 100 meter længere mod øst krydser Bjerrevej. Mod vest støder ejendommen op til børnehaven Egehøjen mens et boligområde afgrænser ejendommen mod syd. Grunden er svagt faldende fra syd mod nord - cirka. 2 meter over en strækning på cirka 100 meter.

På den cirka 8650 m2 store grund er der i dag opført 4 bygninger, der hovedsageligt rummer erhverv, men også en enkelt bolig. De 4 bygninger udgør den tidligere gård "Solvang", som forholdsvist sent blev udskiftet (1879) fra landsbyen Dagnæs. Indtil da var gården nabo til gården Ildved, der ligger på Højvangsalle 37 og i dag udgør den sidste rest af landsbyen.

De eksisterende bygninger er forud for den igangværende planlægning blevet SAVE vurderet (Survey of Architectural Values in the Environment), hvilket er en metode til at kortlægge og registrere bevaringsværdier i byer og bygninger. Der er 4 bygninger på ejendommen, hvoraf de 2 bygninger er sammenbyggede i en vinkel (benævnes under ét som bygning nr. 3). Denne bygning, hvor størstedelen af bygningen fremstår i bindingsværk er bevaringsværdig. Bindingsværket, der har dobbeltdokker under løsholten og en enkelt over, er rødmalet, mens tavlerne er hvide. Bygningen er stråtækt og mønningen fastholdes af kragetræer. Ved den tidligere nævnte udskiftning har man givetvis opført et nyt stuehus. Derimod tyder meget på, at ejendommens bindingsværksdele stammer fra den gamle gård, der blev taget ned og flyttet til den nordvestligste del af ejerlavet. Bindingsværk var på dette tidspunkt kraftigt på retræte, og blev fortrinsvis brugt som delelementer i den historiske arkitektur, eller som her, moduler der forholdsvist nemt kunne tages ned og sættes op igen. Der er ubrugte taphuller i den eksisterende bygning, der vidner herom. Dertil kommer at man ved genopførelsen måske har tilpasset bygningerne til nye krav. Det kan således ikke udelukkes, at bindingsværksdelen er mere end 100 år ældre end angivet i BBR - det vil altså sige helt tilbage fra måske 1779. Bygningen er vurderet i forhold til sin kulturhistorie og miljømæssige værdi og har fået bevaringsværdien 3. Disse bygninger, er i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse fremtrædende eksempler inden for deres slags.

De øvrige 2 bygninger (Bygning nr. 1 og 2) er vurderet henholdsvis med bevaringsværdierne 6 og 5. Bygninger med bevaringsværdien 6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdien 5 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

Samlet set er der tale om et fint sammenhængende gårdanlæg med repræsentanter fra flere stilperioder. Traditionelt for mange af de udskiftede gårde var, at avlsbygningerne var sammenbyggede og lukkede gårdrummet, mens stuehuset, enten i kraft af sin længde eller placering, tillod passage mellem gårdens beboelsesdel og avlsdel. Overordnet synes bygningerne fint renoverede.

Kulturhistorisk set udgør gården en af de sidste repræsentanter for landsbyen Dagnæs, hvor gårdene enten, som i dette tilfælde, blev udskiftet, eller opslugt af den voksende by.

I det kommende boligprojekt, skal bygning 3 bevares i sin fulde udstrækning, bestående af de 2 på hinanden vinkelret sammenbyggede bygninger, hvor størstedelen af bygningen fremstår i bindingsværk. Stråtaget på hele bygning 3 skal bevares. Den fritlængede stuktur skal bevares ved opførelse af nye tæt-lav boliger.

Ejendommen ligger i forhold til kommuneplanen i vedtaget støjbelastningsområde. Der skal tages højde for dette i form af etablering af en støjafskærmning mod Strandkærvej til sikring af at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj på udendørs opholdsarealer kan overholdes. Boligerne bør så vidt muligt indrettes så opholds- og soverum orienteres længst væk fra støjkilden. Det skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse dokumenteres at grænseværdierne for vejstøj kan overholdes med den valgte støjafskærmning.

Trafikstøj

En stor del af området ligger indenfor kommuneplanens fælles planlægningszone for støj. Efter retningslinjen herfor, må arealet ikke udlægges til støjfølsom anvendelse , før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Teknik og Miljø har som vejmyndighed givet principielt tilsagn om dispensation til opførelse af en støjafskærmning indenfor vejudvidelseslinjen langs Strandkærvej efter Teknik og Miljøs anvisninger. Støjafskærmningens placering og udformning skal godkendes af vejmyndigheden. Dette gælder også såfremt Strandkærvej skal udvides og støjafskærmningen flyttes uden for vejudvidelsesarealet. Udgifter til etablering af støjafskærmning afholdes af udvikleren af lokalplanområdet. Vedligeholdelse af støjafskærmning påhviler de(n) til enhver tid værende ejere inden for lokalplanområdet eller områdets grundejerforening ligesom de(n) til enhver tid værende ejer eller grundejerforening vil skulle afholde de udgifter, der vil være forbundet med fjernelse og genetablering af støjskærmen som følge af en eventuel vejudvidelse af Strandkærvej. Disse forhold skal tinglyses.

Det skal dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj på udendørs opholdsarealer ved boligområder kan overholdes med den foreslåede støjafskærmning både før og efter eventuel udvidelse af Strandkærvej.

Luftfoto af eksisterende forhold med lokalplanafgrænsning