Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Horsens Kommune er blevet kontaktet af en ny ejer af matr.nr. 3b Dagnæs by, Tyrsted - Strandkærvej 40, 8700 Horsens, om muligheden for at bygge tæt-lav boliger på ejendommen til erstatning for den eksisterende bebyggelse, som består af 4 bygninger og som ønskes nedrevet. De 4 bygninger har tidligere dannet gården "Solvang", hvoraf nogle af bygningerne er bevaringsværdige og ikke må nedrives.

Formål

Formålet med lokalplanen er primært, at give mulighed for etablering af tæt-lav boliger på ejendommen Strandkærvej 40 - dels ved opførelse af nye boliger og dels ved indretning af boliger i de eksisterende bevaringsværdige bygninger. Mod Strandkærvej er der beplantning hvis bevaringsværdi undersøges, og med bestemmelser i lokalplanen sikres bevaret.

Det er ligeledes formålet med lokalplanen at "hoved" adgangsvejen til ejendommen kommer til at ske fra syd ad Kløvervej. Selve området holdes som udgangspunkt "bilfri", idet parkering etableres henholdsvis mod syd og øst, udenfor selve bygningsparcellen. Boligerne opføres sammenbyggede i rækker (længer) og det er intentionen, at der mellem rækkerne (længerne) opstår små gaderum til ophold og leg. Derudover vil der i området blive etableret udendørs opholdsarealer i form af fælles "Grønninger". Placeringen og opførelsen af boligerne i rækker - skal forsøge at bevare / skabe illusionen om længebyggeri, som tidligere karakteriserede traditionelt dansk landbrugsbyggeri.