Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er:

1.1 at give mulighed for opførelse / etablering af 20 - 30 tæt lav boliger.

1.2 at give mulighed for nedrivning af en del af de bevaringsværdige bygninger (se kortbilag 3, Fremtidige forhold)

1.3 at sikre at de udpegede bygninger bevares (se kortbilag 3, Fremtidige forhold)

1.4 at "bevare" længestrukturen, således nye boliger opføres som rækkehuse (se kortbilag 3, Fremtidige forhold) samt stille betingelser om bebyggelsens materiale- og farvevalg for at sikre at ny bebyggelse harmonerer med de eksisterende bevaringsværdige bygninger.

1.5 at støjafskærmning mellem lokalplanområdet og Strandkærvej udføres og udformes i materialer og med begrønning / beplantning, der sikrer en høj visuel kvalitet.

1.6 at placere boligerne i et samlende område, som veksler mellem grønne - og befæstede arealer.

1.7 at parkering sker udenfor selve bygningsparcellen, så området holdes "bilfrit" (se kortbilag 3, Fremtidige forhold)

1.8 at affaldshåndtering sker centralt ved adgangsvejen til lokalplanområdet (se kortbilag 3, Fremtidige forhold)

1.9 at varetage klimahensyn gennem bestemmelser om befæstelsesgrader.


Redegørelse

Det skal tilstræbes at både ny bebyggelse og udenomsarealer, kan understøtte bevaringsværdien af eksisterende bygninger og anlæg.
Støjafskæmningen mellem lokalplanområdet og Strandkærvej skal i samspillet mellem materialer og begrønning / beplantning sikre en høj visuel kvalitet, fordi det er en af Horsens bys stærkt trafikerede forbindelsesveje. Dette kan sikres både i valg af materialer, ved beplantning eller ved en kombination af disse.Det er vigtigt at indfalds- og forbindelsesveje i Horsens generelt virker indbydende.
Der gives dispensation til etablering af støjafskæmningen i vejudvidelsesarealet. Såfremt Strandkærvej kræver udvidelse skal støjafskæmningen flyttes, genopføres og fortsat fremstå i materialer og med beplantning der sikrer en høj visuel kvalitet.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 3 b Dagnæs by, Tyrsted og de matrikler der senere udstykkes herfra.

2.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilaget og ligger i byzone.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål som tæt-lav boliger.

3.2 Lokalplanområdet skal disponeres med befæstede "gader" imellem bebyggelsen og befæstede "torve". Herudover skal området disponeres med grønne områder - "grønninger". (se kortbilag 3, Fremtidige forhold).

For delområde 2 gælder

3.3.1 delområde 2 udgør den private fællesvej, Kløvervej.

Redegørelse

Det skal tilstræbes at både ny bebyggelse og udenomsarealer, kan understøtte bevaringsværdien af eksisterende bygninger og anlæg. Befæstede "gader" og "torve" skal endvidere tilgodese redningsberedskabets mulighed for at nå frem til de enkelte boliger (afstand højst 40 meter).

4.1 De enkelte tæt-lav boliger skal kunne udstykkes til selvstændige ejendomme med et tilhørende udenoms areal.

4.2 Ved udstykning af de enkelte tæt-lav boliger skal øvrige arealer inden for lokalplanområdet udstykkes som fællesarealer.

Redegørelse

Kravet til udstykning i selvstændige ejendomme sker med henvisning til Byggelovens § 10 A.

Veje:

5.1 Adgang til lokalplanområdet sker fra henholdsvis Kløvervej og Skolevænget. Den primære adgangsvej sker fra syd ad den eksisterende private fællesvej (Kløvervej - delområde 2) mens den sekundære adgangsvej sker fra Skolevænget. Eksisterende vejadgang til lokalplanområdet fra Strandkærvej nedlægges.

5.2 Lokalplanområdet holdes bilfrit. Parkering skal foregå i forbindelse med vejudlægget og skal ske udenfor selve "bygningsparcellen" (se illustrationsplan). Der må ikke kunne foregå gennemkørsel igennem boligområdet (delområde 1) mellem Kløvervej og Skolevænget, med undtagelse af cykler / knallerter.

5.3 Kløvervej skal, hvor der etableres vinkelret parkering jf. planen "fremtidige forhold" udlægges med en kørebane bredde så manøvrearealet for ind- og udkørsel til parkeringsbåsene tilgodeses, det vil sige minimum 7 meter. Kløvervej skal hastighedsdæmpes så der køres med lav hastighed (30-40 km/t).

5.4 Vejanlægget skal udformes, så det sikres at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) kan køre uhindret. I den blinde vejende på Kløvervej skal der som vist på planen "fremtidige forhold" etableres en vendeplads for lastbiler i h.t. vejreglerne. Vendepladsen skal afskærmes i forhold til gangarealerne/stianlæggene således, at der ikke foregår fodgængertrafik hen over vendepladsområdet. I adgangsvejen for redningskøretøjer / brandslukningskøretøjer, som foregår via vendepladsen, skal der opsættes demonterbar afspærring i form af bom pullerter eller lignende.

5.5 Intern færdsels- og parkeringsarealer udlægges og disponeres som vist på illustrationsplanen. Arealerne befæstes med fast belægning og med afløb til nedløbsbrønde på ejendommen.

5.6 Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og der skal skabes sikkerhed ved færdsel i området i forbindelse med tømning. Affaldsbeholdere skal indarbejdes diskret i området.

Stier:

5.7 Der skal etableres stiadgang fra parkeringsarealer (Kløvervej og Skolevænget) til boligerne. Stierne skal anlægges i fast belægning eller grus.

Redegørelse

Adgangsvej:
Bredden på mindst 7 meter er fastlagt for at sikre tilstrækkeligt manøvreareal for de parkerede biler i begge sider af adgangsvejen der sker fra Kløvervej.
Stier i øvrigt:
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har der været drøftelser med bygherre om den eksisterende stis bevaring ("skolestien"). Den nordligste del af stien forlægges mod vest (ind på børnehavens udenomsareal) mens den sydligste del forlægges mod øst på en del af ejendommen Strandkærvej 40. Stien udmatrikuleres selvstændigt som vejareal og ligger uden for lokalplanområdet. Udgifterne til omlægningen og anlæggelsen af stien samt de(n) matrikulære sager afholdes af udvikleren af projektet.

6.1 Der skal anlægges mindst 1,5 P-plads pr. bolig. Heraf skal 1 - 2 etableres som handicapparkeringsplads 3,5 x 5,0 meter samt 1 - 2 handicapparkeringspladser 4,5 x 8 meter.

6.2 Der skal i forbindelse med parkeringspladserne anlægges tilstrækkeligt manøvreareal (minimum 7 meter bag den enkelte parkerinsgplads)

6.3 Der skal i området anlægges plads(er) for cykelparkering. Der skal anlægges 1 cykelparkeringsplads pr. rum i de enkelte boliger gange antallet af boliger. Cykelparkering kan anlægges ved de enkelte boliger og / eller som fællesparkering.

7.1 Området tilsluttes Horsens vands Kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.

7.2 Området er omfattet tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning.

7.3 Tilvejebringelse af vandforsyning til brandslukning skal afklares med Service og Beredskab.

7.4 Der skal etableres vejbelysning i henhold til vejreglerne. Der kan etableres stibelysning. Såfremt Horsens Kommuen skal varetage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

Redegørelse

I forhold til kloaktilslutning henvises der til Lokalplanens redegørelse, under "Andre Planer & Love", "Forhold til anden planlægning", "Øvrig Planlægning", "Spildevandsplan 2012 - 2015" om at:"Lokalplanområdet ligger i fælleskloakeret opland.....

8.1 Bebyggelsesprocenten for området må være højst 30 og bebyggelsen skal placeres og opføres i "længer" i princippet som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.2 Tæt-lav boliger må opføres i højst 2 etager med en højde på maksimum 7 meter. Facadehøjden må være maksimum 3,5 meter.

8.3 Udhuse / depotrum til boligerne skal opføres i tilknytning til boligerne (se kortbilag 3, Fremtidige forhold)

8.4 Der kan i lokalplanområdet ikke opføres garager, carporte, udestuer, overdækkede terrasser eller andre lignende sekundære bygninger.

Redegørelse

Bebyggelsesprocenten er begrænset til 30 for at de bevaringsværdige bygninger fortsat vil være synlige, blandt andet ved at sikre ubebyggede arealer, der udlægges til grønninger "torve".
Det skal sikres, at ny bebyggelse harmonerer med de bevaringsværdige bygninger i skala og form. Det er vigtigt, at den samlede bebyggelse fremstår begrænset i omfang med én bolig med ét tilhørende udhus / depotrum. Det er vigtigt at enkelhed (skarpe / stringente former) skal være med til at understrege det miljø der forsøges bevaret / skabt – blandt andet ved at rækkehusene skal opføres i længer – uden overdækkede terrasser og udestuer som vil bryde facaderne uheldigt.
Der henvises i øvrigt til afsnittet, "Beliggenhed og eksisterende forhold".

9.1 facader skal opføres i tegl, enten i blankt murværk eller som overfladebehandlet (pudset, vandskuret eller lignende overfladebehandling). Facader skal fremstå i farver efter jordfarveskalaen.

9.2 Boligerne skal udføres med saddeltagkonstruktion med en hældning på 45 grader. Tagmaterialet skal være rød vingetegl, gammel dansk model.

9.3 Der må etableres solvarme - og eller solcelleanlæg integreret i byggeriet. Anlæggene skal udføres med antirefleksbehandlede overflader og orienteres, så de ikke blænder omgivelserne.

9.4 Eventuelle ventilationsanlæg skal placeres eller integreres i bebyggelsen, så de ikke uden afskærmende konstruktion fremstår som synlige anlæg.

9.5 Udhuse / depotrum ved de enkelte boliger skal udføres med ydervægge i træ og med tag som tagpap og i farver efter jordfarveskalaen.

9.6 De eksisterende bevaringsværdige bygninger må ikke ændres i materialer og farvevalg. Ydervægge skal være rødmalet bindingsværk med hvidmalede / -kalkede tegltavler og tagkonstruktionen skal være stråtag. Vinduer og døre skal i videst muligt omfang bevares. Udskiftning skal ske med hensyntagen til bygningens bevaringsværdi.

Redegørelse

Det skal sikres, at ny bebyggelse skal harmonerer med de bevaringsværdige bygninger i materialer og farver.

10.1 I lokalplanområdets nordøsligste del, skal det store bøgetræ bevares (Se kortbilag 3, Fremtidige forhold). Øvrige karakteristiske træer / beplantning tilstræbes ligeledes bevaret.

10.2 Eksisterende gamle kastanjetræer mod Øst (mod Skolevænget) fældes og erstattes af mindst 5 nye katanjetræer, der plantes "på linje" som vist på planen Fremtidige forhold.

10.3 I områdets skel mod vest (skellet mod "skolestien" skal der plantes enkelte træer i princippet som vist på planen Fremtidige forhold. Mellem træerne skal der plantes lavere bevoksning. Træer og buske skal være af normalt hjemmehørende danske arter.

10.4 De grønne fællesarealer "grønningerne" ved og imellem boligerne skal anlægges som græseng eventuelt med klippede stier. I arealerne plantes der enkelte træer og buske af normalt hjemmehørende danske arter, placeret i princippet som vist på planen Fremtidige forhold. I "gaderummene" mellem boligerne plantes træer i princippet som vist på planen.

10.5 Der skal til stadighed være etableret en beplantet / begrønnet støjafskærmning af høj visuel kvalitet mellem lokalplanområdets boligbebyggelse og Strandkærvej til sikring af, at maksimum tilladelige støjniveau kan overholdes på mindst 1 boligfacade og på udendørs opholdsarealer. Støjafskærmningen kan ved forudgående dispensation opføres i vejudvidelsesarealet efter anvisning fra Teknik og Miljø.

10.6 Omfanget og udførelsen af beplantning som beskrevet ovenfor skal til stadighed opretholdes. Udgået bevoksning og beplantning skal erstattes af ny beplantning.

10.7 For at begrænse afledningen af regnvand må der maksimalt være en befæstigelsesgrad på 55 % i lokalplanområdet (tæt-lav). Befæstes der tættere end dette, skal overfladevand forsinkes inden for området, til hvad der svarer til en befæstelsesgrad på 55 %.

Redegørelse

Omkostningerne til etableringen af støjafskærmningen med tilhørende beplantning / begrønning afholdes af udvikleren af området. Såfremt Strandkærvej udvides og støjafskæmningen flyttes skal udgifterne til reetableringen af støjafskærmingen afholdes af grundejerforeningen og / eller de til enhver tid værende ejere inden for lokalplanområdet.

11.1 Etableringen af støjskærmen mod Strandkærvej samt beplantning / begrønning heraf skal være udført før ibrugtagning af bebyggelsen. Der skal endvidere foreligge tilstrækkelig og nødvendig dokumentation for at støjniveauerne kan overholdes før ibrugtagning (Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj)

11.2 Beplantning, anlæggelse af interne stier, - veje, - torve, - grønninger, parkerings- og manøvre arealer, samt etablering affaldshåndtering skal være udført før ibrugtagning af bebyggelsen.

Redegørelse

Skolestien fra Kløvervej nord og vest for lokalplanområdet skal være anlagt før ibrugtagning af bebyggelsen. Ligger dog udenfor lokalplanområdet, men omlægningen af stien har indgået i drøftelser og vurderinger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening inden for lokalplanområdets delområde 1. Grundejerforeningen skal varetage de opgaver, som i medfør af lovgivningen kan henlægges til foreningen.

12.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles friarealer og fælles bygninger, herunder veje, P-pladser, stier, torve, grønninger og grønne arealer indenfor delområde 1. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår beplantning og støjafskærmning med tilhørende beplantning placeret på vejudvidelsesareal / placeret mod Strandkærvej, indenfor delområde 1.

12.3 Indtil grundejerforeningen er oprettet forestår de til enhver tid værende ejere af ejendomme inden for lokalplanområdets delområde 1 drift og vedligehold som nævnt i § 12.2.

12.4 Grundejerforeningen er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område og optage medlemmer fra eventuelt kommende naboarealer.

12.5 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.6 Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.

Redegørelse

Delområde 2, den private fællesvej Kløvervej vedligeholdes efter forholdsvis fordeling af brugerne af vejen.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planloves § 18).

14.1 Gældende Byplanvedtægt B (Partiel Byplanvedtægt for Dagnæs og den nordligste del af Bækkelund i Tyrsted-Uth kommune) ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Redegørelse

Det kan oplyses at kommunen p.t arbejder med generelt at får ophævet Byplanvedtægt B, som er utidssvarende.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at (ikke "handlepligt") til at udføre de anlæg , der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres , når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jævnfør ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.