Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  •  Anvendelse af området (gældende planlægning for området)
  •  Trafikale forhold ved gennemførelse af projektet
  •  Støjmæssige konsekvenser for omgivende erhverv
  •  Visuel påvirkning af nærmiljøet og de omgivende landskaber

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Arealet er i kommuneplan 2013´s rammer fastlagt til boligformål; åben-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. Med den igangsatte planlægning fastholdes at området kan anvendes til boligformål, men udvides til også at kunne rumme boliger som tæt-lav. Støjmæssigt vurderes områdets fremtidige anvendelse ikke at have konsekvenser for områdets eksisterende erhverv. Den ændrede anvendelse til også at kunne rumme tæt-lav boliger, vil i nogen grad intensivere trafikken til og fra området, dog ikke med en stor merbelastning (110 – 120 køretøjspassager i alt i begge retninger tilsammen pr. døgn – Kløvervej henholdsvis Skolevænget). Visuelt vurderes arealet til også at kunne rumme tæt-lav boliger ikke at have betydning for omgivelserne. Der er tale om et størrelsesmæssigt beskedent område, som vil blive afgrænset af eksisterende og ny beplantning. Samtidig vil et tæt-lav boligprojekt skulle tilpasses de eksisterende bygninger, som er bevaringsværdige.

Afgørelse med henvisning til, hvilken § afgørelsen træffes efter

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.