Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

I forhold til gældende kommuneplan ligger Strandkærvej 40 - matr.nr. 3 b Dagnæs by, Tyrsted i rammeområde HR.01.B.26. Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål; åben-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Udarbejdelse af denne lokalplan, som primært har til formål at give mulighed for opførelse af 20 - 30 tæt-lav boliger forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Lokalplanen er med til at sikre hovedstrukturen i kommuneplanen om fortsat at udvikle Horsens som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service.

Kommuneplantillæggets rammeafgrænsning (identisk med lokalplanafgrænsningen)