Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Området er dog ikke eller kun meget ringe synligt fra kysten, fordi det ligger bag anden bebyggelse. Det vurderes derfor, at planlægningen for nye boliger ikke vil komme til at påvirke kystlandskabet.