Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Adgangsvejen til lokalplanområdet kommer primært til at ske fra syd ad den private fællesvej, Kløvervej. Lokalplanområdet bliver bilfrit område - der parkeres udenfor området både ved den primære adgangsvej (Kløvervej) og mod øst udenfor portadgangen gennem de eksisterende bevaringsværdige bygninger (Skolevænget).

Fra syd skal skolestiens fortsættelse sikres / etableres i skellet mellem børnehavens parkeringsplads og lokalplanområdet. Stien afsluttes trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt mod Strandkærvej.

Bebyggelsen samt den nødvendige støjafskærmning placeres således, at der tages højde for en eventuel udvidelse af Strandkærvej.

Lokalplanområdet vil fremtidigt få adresse til Kløvervej.

Den eksisterende "skolesti", som benyttes af boligområdet syd for lokalplanområdet bibeholdes og udvides / omlægges. På den sydligste del, for enden af den private fællesvej flyttes stien mod vest og anlægges i en bredde af 3 meter. På den sydligste del sikres stiens fortsættelse i en bredde på 1,5 meter, dels over børnehavens parkeringsplads og dels over lokalplanområdets vestligste del. Stien, som er offentlig, udmatrikuleres og drift og vedligehold af stien vil fremover tilfalde Horsens Kommune. Det skal understreges at stien IKKE er en del af lokalplanområdet og planlægningen som sådan. Om- og anlæggelse af stien sikres ved en aftalekontrakt mellem udvikleren af lokalplanområdet og Horsens kommune, der forløber sideløbende med udarbejdelse af lokalplanen.

Vandområde- & natura 2000-planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 7 km fra Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal)

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter i området. Det drejer sig om arter af flagermus, stor vandsalamander og odder. Horsens Kommune har ikke registreret nogle bilag IV arter i den del af Horsens By. Der inddrages eller påvirkes ikke arealer, som kan være egnet som yngle- eller rasteområde hverken stor vandsalamander eller odder. Det kan ikke udelukkes, at der indenfor lokalplansområdets bygninger og træer er yngle- eller rasteområder for arter af flagermus Det vurderes dog, at der i området omkring lokalplansområdet, er adskillige alternative yngle- og rasteområder for eventuelle arter af flagermus, således at den samlede bestand af eventuelle arter af flagermus i området, ikke vil blive påvirket af det ansøgte. Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden

at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger i fælleskloakeret opland i Spildevandsplanen, hvorfor regn- og spildevand afledes til samme kloakledning. Der er i skrivende stund ikke konkrete planer om seperatkloakering af området, men det vil ske på et tidspunkt, hvorfor det kan være en fordel at forberede ledningerne til det under byggemodningen. Der skal betales tilslutningsbidrag for både regn- og spildevand til Horsens Vand A/S. Da der er tale om byggeri af typen tæt-lav, gælder en maksimal befæstelsesgrad på 55 %. Befæstes der tættere end dette, skal overfladevand forsinkes inden for området ned til, hvad der tilsvarer en befæstelsesgrad på 55 %, før det ledes til forsyningsselskabets kloakledning.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger udenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-område) og uden for indvindingsopland.

Klima

Langs nuværende sydlige øst-vest orienterede bygning samler der sig en markant "blue spot" langs den sydlige mur. Oplandet til bluespottet er knap 2 ha og kan måske volde problemer i skybrudssituationer. Det bør undersøges om det er tilfældet, og om man kan finde en mere optimal strømning (evt. på vejene) uden at påføre oversvømmelse ved de omkringliggende bygninger.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Hele lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen. Det kan derfor forventes, at området kan være lettere forurenet. De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Diffus forurening kan blandt andet være et resultat af intensitet af arealanvendelsen, opvarmningsformer i nærområdet og indirekte påvirkning fra trafik og industri.

Jordhåndtering

I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune, jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder for et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vand A/S.