Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet overføres ved den endelig vedtagelse af lokalplanen landbrugsejendommen fra landzone til byzone.

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, som skal sikre disponeringen og udbygningen af området, samt den bebyggelse som etableres indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen muliggøre en ny boligbebyggelse midt i Søvind. Der bliver mulighed for at opfører mellem 15 og 20 åben lav og/eller tæt lav boliger i området.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der opføres en boligbebyggelse i form af åben lav eller tæt lav bebyggelse, der højst må opføres i 2 etage uden udnyttet tagetage.

Det nye boligområde skal have vejadgang fra den eksisterende vej Ravnebjerget.

Bebyggelsen vil udfylde et hul i bebyggelsen i Søvind by. For at sikre boligbebyggelsens indpasning i forhold til omgivelserne indeholder lokalplanbestemmelserne bl.a. retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse, terrænregulering og etageantal, samt den ydre fremtræden af bebyggelserne.

Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser om etablering af veje, stier rabatter osv. skal indrettes i overensstemmelse med reglerne for opholds- og legeområder, herunder:

• Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde.

• Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).

• Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.

• Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde.

For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til boligerne, samt sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen ligeledes krav om etablering af 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben lav og 1 pr. bolig + ½ som gæsteparkering ved tæt lav boliger.

 

Til venstre ses et eksempel på hvordan lokalplanområdet kan udnyttes til både åben lav og tæt lav. Se også eksempel hvor der kun er åben lav i området under illustrationsplan.