Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur. Søvind er en kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune.

Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, tillæg 7 til Kommuneplan 2013 - se tillægget her. Tillægget udlægget lokalplanområdet til fremtidig byvækst. Derfor er der med kommuneplantillægget overensstemmelse mellem kommuneplanens retningslinjer og lokalplanen. Tillæg 7 udlægger samtidig lokalplanområdet i kommuneplanrammerne til boligformål. Kommuneplanrammen for området er Ge.3.B.7. se rammebestemmelserne her.

Søvind Mejeri som ligger mellem Haldrupvej og lokalplanområdet.