Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Hele Søvind by ligger indenfor kystnærhedszonen og er samtidig en af kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Arealudlægget ligger mellem 1,6-1,8 km fra kysten bag allerede bebyggede områder – midt i byen. Lokalplanområdet har hidtil indeholdt en gammel landbrugsejendom, som byen er vokset op omkring. Bebyggelse indenfor lokalplanområdet vil indgå som en integreret del af den eksisterende by i Søvind og vil ikke opleves fra kysten. Der findes ikke arealer i Søvind udenfor kystnærhedszonen, da hele byen ligger indenfor zonen. Derfor vurderes det, at der ikke er alternative placeringsmuligheder i forhold til kystnærhedszonen.

Lokalplanen muliggøre ikke byggeri højere end 8,5 mete

Lokalplanområdet er vist med rødt og kystnærhedszonen med gult.