Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

 

Kirkebyggelinje

Omkring Søvind Kirke er der en kirkebyggelinje på 300 meter, hvor der ikke må bygges højere end 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen jf. Naturbeskyttelseslovens §19. Lokalplanen ikke giver mulighed for bebyggelse højere end 8,5 meter.

 

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på ejendommen matr.nr. 5a Søvind By, Søvind. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på den nævnte ejendom, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet. Der kendes ikke på forhånd til fortidsminder på arealet. Lokalplanområdet ligger dog i et meget markant fortidsmindelandskab på et topografisk let skrånende terræn ned mod vandløb/vådområde i ly af bakkedragene mod nord. Området har derfor været velegnet for alle typer aktiviteter i forhistorisk tid.

Nord og vest for området kendes en række aktivitets- og bebyggelsesspor blandt andet fra jernalderen. Vest og syd for Søvind er området præget af omfattende spor efter stenalderens befolkning.

Lokalplanområdet afgrænses mod vest af den tidligere jernbane mellem Odder og Horsens. Anlæggelsen kan have ødelagt dele af området, ikke mindst mod nord, hvor der - formentlig i forbindelse med anlæggelsen i starten af 1900-tallet - blev gravet grus/sand på den nordlige del af området.

På den sydlige del af området ligger den nuværende landbrugsejendom. Gården kendes fra original 1-kortet fra omkring år 1800, og kan være udtryk for en ældre struktur. Selvom det må forventes, at nyere tids byggeri delvist kan have ødelagt eventuelle fortidsminder, kan der være mulighed for at finde bevarede ældre bebyggelsesspor under lettere bygninger og i det omliggende område.

Horsens Museum må derfor anbefale, at der forud for anlægsarbejder foretages arkæologisk forundersøgelse af området (den nordlige del undtaget) for at afklare, om der befinder sig fortids-minder på stedet.

Museumsloven er i øvrigt gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Lokalplanområdet ligger 1,6-1,8 km fra Natura-2000 området Horsens Fjord, havet øst for Endelave, som samtidig er udpeget som EF-fuglebeskyttelses- og Ramsar-område.

Horsens Fjord er et karakteristisk østjysk fjordlandskab med fligede morænekyster og lavt vand. I fjorden ligger de lave øer Vorsø, Alrø og Hjarnø. Alrø og Hjarnø er domineret af intensivt landbrug. På den fredede Vorsø er landbrugsdrift ophørt for over 50 år siden, og øen henligger som urørt tilgroningsskov.

Ud for fjorden findes et stort relativt lavvandet havområde, der indeholder flere rev og holme, bl.a. Hov Røn, Søby Rev, Svanegrund og Møllegrund. Mod sydøst i området ligger den flade ø Endelave, hvis nordspids, Øvre, er fredet. Det samlede areal er på 45.823 ha.

Når lokalplanen er fuldt udbygget vurderes det ikke at stride imod bevaringsmålsætningerne for naturbeskyttelsesområdet, der ligger mere end 1,6 km fra lokalplanområdet. Derfor vil lokalplanen ikke medføre en forringelse af Natura-2000 området Horsens Fjord, havet øst for Endelave. På baggrund af den forholdsvis store afstand og projektets beskedne omfang vurderes ingen af arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området at blive påvirket af byggeriet.

Der er ikke detaljeret kendskab til Bilag IV-arter i lokalplanområdet. De eksisterende bygninger kan dog være yngle eller rastested for flagermus. Da lokalplanen giver mulighed for at rive de eksisterende landbrugsbygninger ned, derfor skal dette undersøges nærmere inden bygningerne kan rives ned.

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV-arter i området omkring Søvind. Det drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Horsens Kommune har ikke detaljeret kendskab til Bilag IV-arter i selve lokalplanområdet.

De eksisterende bygninger kan dog være yngle eller rastested for flagermus. Da lokalplanen giver mulighed for at rive de eksisterende landbrugsbygninger ned, skal dette derfor undersøges nærmere inden bygningerne kan rives ned.

Arealet som bebygges vurderes i øvrigt ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for bilag IV-arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning.