Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Planerne omfatter ikke nogen af de i lovens bilag 3 og 4 omtalte anlæg.

Den samlede vurdering er at miljølovgivningen allerede, sikrer miljøet tilstrækkeligt i området. Der er tale om almindelig og naturlig boligudvikling i en central del af en af kommunens mellembyer, hvor der tidligere har ligget en landbrugsejendom midt i byen. Nærværende planer omhandler kun boliger, da både skole, daginstitution, bibliotek og indkøbsmuligheder findes inden for en radius på 250 meter fra planområdet. Derfor udnyttes de eksisterende servicefaciliteter og infrastrukturer optimalt. I forhold til borgernes rekreative muligheder og forbindelser sikres der stiforbindelser gennem planområdet.

Desuden vurderes det, at planområdet som ligger ca. 1,5-2,0 km fra kysten, ikke vil kunne placeres udenfor kystnærhedszone, da hele byen ligger mellem 1,1 og 2,3 km fra kysten. Det er væsentligt, at sikre boligudbygningsmuligheder i kommunens Mellembyer jf. Kommuneplan 2013 og Horsens Kommunens bosætningsstrategi.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1 nr. 3.

Der er lavet en Miljøvurdering af Kommuneplantillægget - Tillæg 7 til Kommuneplan 2013, som udlægge området til byvækst og fremtidig byzone, den kan ses her.