Øvrig planlægning

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem. Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Området separatkloakeres. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Der må bortledes regnvand fra en den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,28. Overstiger befæstelsen 0,28 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,28 overholdes.

Ved udledning direkte til recipient, skal der etableres et bassin der forsinker udledning af regnvand. Udledning skal foregår efter Kommunen anvisninger.

 

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Lokalplanområdets sydlige skel mod Søvind Mejeri. Billedet er taget fra vest mod øst.

 

Varmeforsyning

Alle ejendomme indenfor lokalplanområdet skal individuelt varmeforsynes ved hjælp af fossilfri varmekilde som f.eks. varmepumper eller solenergi.

 

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Søvind Vandværk.

 

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Horsens Kommunes ”regulativ for dagrenovation og husholdning/Affaldshåndteringsplan”. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.

 

Naturbeskyttelse

Indenfor lokalplanområdet findes et §3 beskyttet moseareal, som der ikke må ændres på. Se arealet længere nede på siden. Det drejer sig om det areal der er skraveret med gult. Lokalplanområdet er skraveret med orange.

 

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Støj og lugt

Søvind Mejeri har i dag ikke en miljøgodkendelse med reguleres efter MBL §42. Nye naboer tæt på mejeriet vil kunne betyde skærpede krav til mejeriet både i forhold til lugt og støj.

I lokalplanen er stillet krav om etablering af støjskærm i skel mod Søvind Mejeri forud for at boligerne må tages ibrug, såfremt det er nødvendigt for at kunne overholdes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Forud for byggetilladelsen til boliger i delområde 2 skal det dokumenteres at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boliger kan overholdes.

Støjgenerne behandles naturligvis også efter miljølovgivningen efter boligbebyggelsen måtte være opført, hvilket betyder, at mejeriet vil skulle overholde støjkravene i skel til støjfølsomanvendelse.

Forud for byggetilladelsen til de nye boliger i delområde 2 skal det således dokumenteres at boligerne overholder disse krav, for ikke at pålægge mejeriet disse krav. Støj fra mejeriet og trafikken på Haldrupvej kunne have kumulative effekter. Hvorfor opsætningen af støjværn mod syd (ned mod mejeriet) vil kunne afhjælpe mere end en støjkilde i forhold til de kommende boliger.

Mejeriet er et ostemejeri der producerer skimmeloste, hvilket betyder, at der lejlighedsvis kan være lugtgener forbundet med osteproduktionen. Mejeriet er et mindre mejeri og er underlagt miljølovgivningen og skal overholder de krav der er til lugt, også i forhold til de eksisterende naboer i nærområdet. Mejeriet ligger i forvejen tæt ved/i landsbybebyggelse og vil til en hver tid skulle overholde de miljømæssige krav der stilles i forhold til dette.

I delområde 2 bør der forud for opførelsen af nye boliger, dokumenteres at immisionsbidraget af lugtstoffer fra mejeriet ikke overstiger 5 LE/m3, defineret som angivet i afsnit 5 i Miljø­styrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugt fra virksomheder. Dokumentationen bør ske ved målinger og beregninger af et firma, der er akkrediteret til at udføre sådanne lugtmålinger.

Desuden vil der kunne opleves lugtpåvirkningerne fra husdyrbruget mod nord, men disse vurderes ikke at være væsentlige. De nye boliger vil ikke betyde skærpede krav til husdyrbruget