Lokalplanens indhold

Denne lokalplan skal sikre, at området, som er vist på kortbilagene bagerst i lokalplanen kan anvendes til boliger. Boligerne kan både være almindelige parcelhuse (åben-lav boliger) og det kan være sammenbyggede eller tætliggende boliger (tæt-lav boliger). Det betyder, at der på det grønne areal, som i dag er landbrugsjord kan bygges boliger, efter at lokalplanen er vedtaget. Lokalplanen bestemmer også, hvor indkørslen til området skal ligge og hvordan veje og stier skal anlægges. Der er også i lokalplanen andre bestemmelser, for eksempel om, at der skal laves et regnvandsbassin og at nogle af de gamle træer skal bevares.