Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Horsens bys sydvestligste del. Området ligger i landzone og er mod nord og øst "afgrænset" af eksisterende boligområder. Mod syd afgrænses området af Ringvej Syd og mod vest af et åbent grønt areal, som ligger ud til Vejlevej. Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 4 ha eller 40.000 m2..

Fra nord mod syd i lokalplanområdets længderetning (øst-vest) stiger terrænet ca. 3 - 4 meter i højder mellem kote ca.49 og kote 53. Arealet er noteret som landbrugsareal, men er ikke i drift som landbrugsjord. En del af arealet rummer den tidligere landbrugsejendoms have og rummer en del større træer, som ved udpegning i lokalplanen sikres bevaret. I områdets nordøstligste del, er der i terrænet en lille lavning, som vil blive anvendt regnvandsbassin med afløb til Torsted bæk, der løber langs med lokalplanområdets nordlige afgrænsning.

Den nyligt indviede Ringvej Syd ligger umiddelbart udenfor lokalplanområdets afgrænsning mod syd. Ringvejen ligger ca. 2- 3 meter under lokalplanområdets terræn. Højdeforskellen samt en etableret støjvold sikrer sandsynligvis, at Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj kan overholdes. Dette skal dog eftervises senest i forbindelse med den efterfølgende byggesagsbehandling. Af visuelle årsager, for at skjule den forbikørende tunge lastbiltrafik forlænges den allerede etablerede støjvold i retning mod øst.