Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen

1.1 at fastlægge anvendelsen til boligformål i form af tæt-lav og / eller åben-lav boligbyggeri.

1.2 at udstikke retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning.

1.3 at sikre at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Overmarksvej som angivet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

1.4 at sikre offentligheden gående / cyklende adgang gennem lokalplanområdet til arealet mod vest (arealet mellem lokalplanområdet og Vejlevej), se Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

1.5 at fastlægge maksimale befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn.

Redegørelse

I befæstelsesgraderne som nævnt i §§ 1 og 10 medregnes både befæstede arealer og bebyggede arealer.

2.1 området ligger i landzone og består af dele af matr.nre. 2a, 16 a, 20 a og 21 a Ørnstrup by, Torsted. Lokalplanområdet overføres til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål som åben-lav og / eller tæt-lav med tilhørende grønne rekreative arealer.

Redegørelse

Tæt-lav bebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel.

4.1 For åben-lav boligbyggeri er mindste grundstørrelsen 500m^2.

4.2 For tæt-lav boligbyggeri er mindste grundstørrelse 250 m2 og største grundstørrelse 700 m^2.

4.3 Bebyggelsesprocenter beregnes efter arealet af den enkelte boligparcel. Der kan ikke til den enkelte boligparcel medregnes andele af selvstændigt matrikulerede fælles fri- og vejarealer.

Redegørelse

Bestemmelsen i 4.3 skal sikre den enkelte bolig et rimeligt udendørs opholdsareal.

5.1 Lokalplanområdet har vejadgang fra Overmarksvej, se Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.2 Veje og stier anlægges som private fællesveje/-stier.

5.3 På Kortbilag 3, Fremtidige forhold er vist strukturer for hvor arealer til vej og sti kan anlægges.

5.4 Boligveje skal udlægges i en bredde på mindst 10 meter, hvoraf mindst 5 meter er befæstet kørebaneareal. Det resterende vejudlæg kan anlægges som græsrabatter eller som "armerede" græsrabatter.

5.5 Stier skal udlægges i en bredde på mindst 5 meter, hvoraf mindst 3 meter er befæstet som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.

5.6 Der kan etableres én overkørsel pr. hus, som maksimalt må være 6 meter bred ved skel. Der kan endvidere etableres én fodgænger adgang til fordør / affaldsspande og lignende, der er højst 2 meter bred ved skel. Overkørsel og fodgængeradgang skal være indbyrdes adskilt med en minimumsafstand på 3 meter.

6.1 Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.

6.2 Parkering kan udformes som fællesparkering.

7.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

7.2 Området forsynes med vand fra alment vandværk.

7.3 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til offentlig kloaknet. Regnvand ledes til regnvandsbassin (forsinkelsesbassin), der placeres indenfor lokalplanområdet og som anlægges samtidig med byggemodningen.

7.4 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandmyndigheden.

Redegørelse

Tilslutning til offentligt kloaknet kan ske efter anvisning fra Teknik og Miljø.

 

8.1 Bebyggelsen skal følge principperne, der er vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.2 Ingen del af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 7,5 meter over terræn eller det niveauplan der måtte være fastsat af Teknik og Miljø. Mindre bygningsdele såsom skorstene må opføres derover.

8.3 Terrænreguleringer må ikke overstige +/- 0,5 meter i forhold til terræn efter byggemodningen.

8.4 Der må ikke terrænreguleres nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget er dog terrænreguleringer i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.

9.1 Tagbeklædning skal være med en ikke reflekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage, tagpap eller tagsten i mørke eller røde farver. Tagpap skal være sort- eller mørkgrå nuance.

9.2 Facader skal fremstå i tegl, natursten og / eller træ. Tegl kan være som blank murværk, vanskuret eller pudset.

9.3 Der må ikke anvendes signalfarver.

9.4 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til regulativ for husholdningsafffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.

10.1 De udpegede træer som fremgår af Kortbilag 3, Fremtidige forhold skal bevares.

10.2 Der skal inden for lokalplanområdet etableres udendørs opholds- og friarealer svarende til mindst 100 % af det bebyggede areal.

10.3 Fællesarealerne udlægges i græs med grupper af træer og buske. Indenfor fællesarealerne kan der indrettes lege- og opholdspladser.

10.4 Støjvolden mod Ringvej Syd kan forlænges i østlig retning. Støjvolden kan beplantes med enkeltstående træer og/eller buskbeplantning.

10.5 Langs Torsted skelgrøft skal der etableres en grøn bræmme i en bredde på mindst 5 meter. Bræmmen skal være en del af lokalplanområdets grønne fællesarealer og må ikke bebygges.

10.6 Der kan indenfor lokalplanområdet opstilles midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæg, på op til 30 m2, for hver 20 ejendomme i lokalplanområdet.

10.7 For åben-lav boliger på grunde fra 700 m2 og opefter må der bortledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,35.

10.8 For åben-lav boliger på grunde fra 500 m2 - 700m2 må der bortledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,45.

10.9 De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.

10.10 For tæt-lav boliger på grunde fra 250 m2 - 700 m2 må der bortledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,55.

10.11 Regnvand skal forsinkes til recipientkrav, som er 0.78 l/s/red. ha indenfor lokalplanområdet.

Redegørelse

Bestemmelsen om at regnvand skal forsinkes til recipientkrav kan anvendes f.eks. i det tilfælde at der opføres tæt-lav boliger på en stor matrikel, som ikke udstykkes med grundareal til den enkelte bolig.
Der må gerne stå en campingvogn i havens kortvarigt, ved klargøring / pakning.

11.1 Ny bebyggelsen må ikke tages i brug før det er tilsluttet den kollektive varmeforsyning.

11.2 Ny bebyggelsen må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til områdets regnvandsbassin.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringspladser som i §§ 5, 6 og 10.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.

12.2 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.

12.3 Grundejerforeningen skal oprettes når Horsens Kommune kræver det.

12.4 Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

12.5 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af boligveje, stier og grønne arealer, herunder regnvandsbassin som nævnt i § 7.3 når dette er anlagt.

12.6 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ 5, 6 og 10.

12.7 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

Redegørelse

Regnvandsbassinet som nævnt i § 7.3 anlægges af det almene forsyningsselskab. Grundejerforeningens vedligeholdelse af bassinet omfatter alene bassinet over vandlinje.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til Planlovens § 18.

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Lokalplanområdet ligger i landzone og dermed ikke tidligere lokalplanlagt.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg der er indeholdt i planen.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser fra lokalplanen af mere omfattende karakter kan kun gennemføres ved vedtagelse af en ny lokalplan.

15.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.