Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Området ved Overmarksvej der planlægges for, er i Kommuneplan 2017 udlagt til boligområde, ramme nr. 15BO22. Ejeren af jorden, et areal på ca. 4 ha, ønsker området udviklet til boliger . Udviklingen af området er i overensstemmelse med kommuneplanen og jf. planlovens § 13, stk. 3 forpligter kommunen sig herefter til at udarbejde en lokalplan efter anmodningen fra ejeren. Arealet ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Idet arealerne ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af lokalplanen anvendes til landbrugsdrift er det kommunens vurdering, at der ikke skal indhentes frafaldserklæring fra ejeren jf. planlovens § 47.

Formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et boligområde på et areal i Horsens bys sydvestligste del. Der gives mulighed for både åben-lav og tæt-lav boliger. Området skal i karakter ligne de tilstødende boligområder nord og øst for området. Området skal udover at rumme boliger have en rekreativ værdi, som blandt andet skabes gennem bevaring af nogle ældre træer fra den tidligere landbrugsejendoms have samt etablering af et regnvandsbassin, der får afløb til Torsted bæk, som løber langs lokalplanområdet nordside. Derudover udlægges der grønne fælles udenomsarealer og det sikres at offentligheden har adgang gennem området, herunder en forbindelse mod vest mod Vejlevej.