Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier, som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100. Før vejprojektet er approberet kan der ikke udstedes byggetilladelse. Der skal ligeledes indhentes tilladelse fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø til tilslutning af lokalplanområdets vejanlæg til eksisterende vejanlæg.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

Der er ikke registreret fortidsminder på indenfor selve lokalplanområdet. I nærområdet er registreret bopladsspor fra hhv stenalder og perioden yngre bronzealder/førromersk jernalder.

Sb 20: Udgravning af forskelligartede gruber, hvoraf to lidt større dateres til tidlig førromersk jernalder. Anlæggene anses for at være isolerede anlæg for forskellige aktiviteter.

Sb 33: Skrabere, bor m.m fundet på mark ved Skidenkær.

Sb 49: Ved forundersøgelse forud for byggemodning blev fundet ca. 20 kogestensgruber, 5-10 spredte stolpehuller og 10 affaldsgruber med keramik fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder.

I forbindelse med forundersøgelser og undersøgelser forud for anlæggelsen af Ringvej Syd er også registreret et større antal anlæg fra perioden yngre bronzealder/ældre jernalder særligt øst for området. Anlæggene har for størstedelens vedkommende været gruber og kogestensgruber, men også urner med bevarede metalgenstande samt større områder med tørvegravning i ældre jernalder er undersøgt.

Topografisk er lokalplanområdet beliggende på en jævn flade ned mod vandløbet nord for området, - landskabsmæssigt et sted, som har været meget velegnet for alle typer aktiviteter i forhistorisk tid. Horsens Museum anbefaler, at der forud for anlægsarbejder inden for området foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens paragraf 25-27 for at afklare, om der skulle befinde sig skjulte fortidsminder på stedet.

I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

 

Kort der viser hvor museet har truffet fund