Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanområdet ligger efter Kommuneplan 2017 i rammeområde nr. 15BO22, hvis anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Hvis der etableres tæt-lav i området er den maksimale bebyggelsesprocent 40. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

Hovedstruktur

Som kommunens hovedby skal Horsens fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhverv, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (herunder både samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland og Business Region Aarhus.

Retningslinjer

Udviklingen af byerne sker i et vist omfang gennem byomdannelse eller byfortætning. I Horsens kommune er efterspørgslen på nye boliger så stor, at der er behov for at udlægge nye arealer til byformål i kommuneplanen. De nye arealer, som kommunen tager i brug til byformål, skal være i byzone. Overførsel af landzonearealer til byzone eller sommerhusområde sker gennem lokalplanlægning. Derfor indeholder kommuneplanen også rammer for den efterfølgende lokalplanlægning for de nye byarealer.

Byvæksten fylder og forandrer landskabet. Derfor skal der tænkes mere smart og bæredygtigt, hvis ikke vi skal opsluge for meget af det åbne land. Arealressourcen er især under pres i den østlige del af kommunen og i særdeleshed omkring Horsens by og E45. Derfor skal der primært planlægges for en samlet byvækst i den nye bydel nord for Nørrestrand, som det er beskrevet i Planstrategi 2015.

Byvæksten skal ske indefra og ud. For at begrænse inddragelsen af landbrugsjord, vil der ikke blive inddraget større arealer til byudvikling i kommuneplanlægningen, end der er behov for i den 12-årige kommuneplanperiode. Byernes vækst vil desuden i videst muligt omfang ske i tilknytning til eksisterende byområder. Byvækstområderne vil blive taget i brug indefra. Kommunen lægger vægt på, at lokalplanlægningen sikrer, at byerne til stadighed fremtræder som sammenhængende enheder.