Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Visuel påvirkning af nærmiljøet og mod det åbne land
  • Trafikale forhold ud fra trafikbelastning / - kapacitet, trafiksikkerhed, oversigtsforhold m.m.
  • Klimahensyn

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Visuel påvirkning

Området ligger i Kommuneplan 2017 i rammeområde 15BO22 og er altså allerede med som byudviklingsområde i Horsens bys sydvestligste del. Området ligger umiddelbart nord for ringvej syd, hvis vejanlæg allerede nu afgrænser byen mod det åbne land. Den relativt lille boligprojekt på et ca. 4 ha. areal vurderes ikke visuelt at ville påvirke indblikket mod byen fra syd. Den visuelle påvirkning for de eksisterende omkringliggende boligområder vil gå fra at området i dag henligger som grønt ubebygget område til at være bebygget. Idet området allerede er udlagt til byudviklings, boligområde er det en forventelig udvikling. Lokalplanen sikrer, at der bevares en del eksisterende store træer samt at der etableres et regnvandsbassin. Derudover sikrer lokalplanen en offentlig tilgængelig sti gennem som forbinder det allerede anlagte stisystem vest for området – mod Vejlevej.

Trafikbelastning

Den samlede trafikbelastning fra de nye boliger indenfor lokalplanområdet (28 boliger) vurderes at medføre en årsdøgnstrafik på mellem 100 og 125 køretøjer i begge retninger tilsammen.

Spidstimetrafikken vurderes til at være i størrelsesorden 15 - 20 køretøjer i begge retninger tilsammen.

Ved en senere udbygning af boligområdet mod vest vurderes at der vil blive en yderligere trafikbelastning fra 1,3 ha svarende til 9 -10 boliger, der medfører en årsdøgnstrafik på mellem 35 og 45 køretøjer i begge retninger tilsammen, således at den fremtidige årsdøgntrafik samlet bliver mellem 135 og 170 køretøjer i begge retninger tilsammen, og en spidstimetrafik i størrelsesorden 20 - 25 køretøjer i begge retninger tilsammen.

Kapacitetsberegninger

Der er ikke udført kapacitetsberegninger, idet stigningen i trafikbelastningen forårsaget af de 28 plus 10 boligenheder vurderes lav og uden nævneværdig betydning for trafikafviklingen på Overmarksvej.

Trafiksikkerhed

Udbygning med det aktuelle boligområde vurderes ikke at medføre øget risiko for uheld.

Klimahensyn

Der er ikke større blue spots i lokalplanområdet. Ringvej Syd og Ørnstrupvej afgrænser desuden skybrudsoplandet omtrentligt til lokalplanområdet. Det vurderes, at Torsted Skelgrøft kan afvande området. Bygherre skal i h.t. 8.1.2 i Kommuneplan 2017 udarbejde vandhåndteringsplan for lokalplanområdet.