Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet

Udstykningen af lokalplanområdet skal følge strukturene, som er vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold. Der må dog maksimum udstykkes 14 grunde, og kun opføres fritliggende énfamiliehuse.

Grundstørrelserne på kortbilag 3, Fremtidige Forhold, er ca. 2250 m² i gennemsnit, og dermed vil udstykningen harmonere fint med jordbrugsparcellerne på Yding Toft.

Bebyggelsen/byggeriet på den enkelte grund må højest udgøre 30%, dog maksimalt 350 m² boligareal, og maksimalt være 8,5 m højt.

Landzone

Området ligger i landzone og skal forblive i landzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Yding Toft.

Vejen etableres som grusvej med græsrabatter i begge sider af vejen uden fortovsbelægning.

Der skal sikres 2 parkeringspladser pr. bolig.

Ubebyggede arealer

Ubebyggede arealer skal være beplantede med græs, træer eller buske.

Beplantningen langs områdets grænse mod sydøst og sydvest skal bevares og være overensstemmelse med kortbilag 3, Fremtidige forhold. Bevoksningen skal bestå af træer og buske der forekommer naturligt i området, så den er et naturligt element i landskabet, der både slører den nye bebyggelse og understreger en del af stjernestrukturen mod syd. Bevoksningen skal opnå en højde på maksimum 5 meter. Den må vedligeholdes i form af beskæring og lignende vedligehold, og skal suppleres med nye planter ved for eksempel stormfald, så der altid er en bevoksning i overensstemmelse med strukturen på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Klimatilpasning

Af hensyn til mulighed for naturlig nedsivning af regnvand på den enkelte grund, indeholder lokalplanen bestemmelser om, hvor meget af grunden der må være befæstet.

Befæstet areal er den del af en grund/ejendom, der er bebygget og anlagt med faste belægninger, så regnvand ikke nedsiver naturligt. For at hindre, at der sker en overbelastning af regnvandsledningen og regnvandsbassinet, der forsyner lokalplanområdet, må den maksimale befæstelsesgrad være 0,35.