Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål,

at fastlægge områdets anvendelse til boligformål som helårsbeboelse med åben-lav bebyggelse,

at fastlægge en struktur for områdets udstykning og udnyttelsesgrad,

at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, og

at fastlægge bestemmelser om beplantning langs området mod sydøst og sydvest.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 5x Yding By, Yding. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 1. oktober 2018 udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Området skal forblive i landzone. I henhold til Lov om planlægning, §15, stk. 4, erstatter lokalplanen ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, tilladelser efter §35, stk.1, for så vidt angår: Opførsel af bebyggelse, ændret anvendelse, samt udstykning af grunde indenfor lokalplanområdet.

3.1 Området skal anvendes til boligformål som helårsboliger, med åbenlav bebyggelse.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

Redegørelse

Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr grund.

4.1 Udstykningen skal følge strukturen på kortbilag 3, Fremtidige forhold. Heraf må der maksimalt udstykkes 14 parceller til boliger.

5.1 Vejadgang til lokalplanområdets skal etableres i forlængelse af Yding Toft, som vist på kortbilag 3.

5.2 Boligvejen skal etableres som grusvej med græsrabatter i begge sider af vejen uden fortovsbelægning.

5.3 Vejen skal udlægges med mindst 5,5 m kørebaneareal og mindst 1,5 m rabatareal i begge sider af vejen, mellem kørebane og tilstødende parceller og/eller fælles friarealer.

5.4 Der skal etableres vendepladser i blinde vejender.

5.5 Ved vejtilslutninger og vejes kurveforløb, skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer.

6.1 Der skal udlægges 2 parkeringspladser på den enkelte ejendom.

Ingen bestemmelser.

8.1 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan/terræn.

8.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Men der må uanset om grundstørrelsen giver mulighed for det, maksimalt opføres 350 m² boligareal på den enkelte grund.

8.3 Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere skel mod nabo, sti og vej end 1 m.

Redegørelse

Da det meste af lokalplanområdet ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser, er der optaget bestemmelser om byggeriets maksimale højde. Den maksimale højde skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det højeste og mest markante element i landskabet.
Bestemmelsen om, at der maksimalt må opføres 350 m² boligareal på de enkelte grunde, skal hindre, at der opføres meget store boliger, som ikke passer ind i landsbykarakteren.

9.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende. Vinduer og lignende er undtaget.

9.2 Der må ikke anvendes stærke signalfarver på hverken byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre, gavltrekanter og lignende.

9.3 Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader. Undtaget er tagrender og nedløbsrør.

9.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.

9.5 Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, skal afskærmes og fremtræde, som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.

9.6 Solceller og solfangere skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne/solfangerne fremstår som en integreret del af byggeriets arkitektur.

9.7 Solceller og solfangere på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller/solfangere skal have samme farve.

9.8 Solceller og solfangere skal enten opsættes med samme hældning som taget eller facaden og i hele firkanter, eller på flade tage opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer. På flade tage må anlægget højest stikke 1 m op over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant.

Redegørelse

Da det meste af lokalplanområdet ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser, er der optaget bestemmelser om byggeriets udseende. Bestemmelserne om, at der ikke må anvendes stærke farver og blanke overflader, samt krav om indpasning af tekniske elementer skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det mest markante element i landskabet.
Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader, med undtagelse af tagrender og nedløbsrør. Bestemmelsen skal sikre, at afstrømmende regnvand ikke indeholder koncentrationer der er skadelige for recipienten, i dette tilfælde Dørup Bæk

10.1 Alle hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af hække/buske. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 m fra skel på egen grund.

10.2 Det eksisterende beplantningsbælte skal bevares, med et omfang og en placering i overensstemmelse med kortbilag 3, Fremtidige forhold. Beplantningsbæltet skal opnå en højde på maksimum 5 m. Beplantningsbæltet må vedligeholdes i form af beskæring og supplering, men må ikke fældes eller holdes nede.

10.3 Beplantningsbæltet på kortbilag 3 skal fremstå som et fler-rækket hegn bestående af følgende arter: almindelig tjørn (Crataegus laevigata), skovhassel (Corylus avellana), syren (Syringa vulgaris), rødel (Alnus glutinosa) og paradisæble (Malus ”Braendkjaer”). Planterne skal placeres med en indbyrdes afstand på ca. 1,5 m.

10.4 De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.

10.5 Der må ikke opsættes husstandsmøller, uanset deres størrelse og udseende.

10.6 Den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav må være 0,35. Dog max 500m² pr. grund.

10.7 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Undtaget er anlæg til regnvandsopsamling og vejanlæg.

10.8 Der må ikke etableres regnvandsbassin med tilhørende nedsivning indenfor vandværkets indvindingsopland. Se det skraverede felt på kortbilag 3. Etablering af et regnvandsbassin indenfor indvindingsoplandet må derfor kun etableres med tæt membran, så nedsivning af vejvand undgås.

10.9 Tagvand kan som udgangspunkt nedsives i en faskine, idet afstanden til Yding Vandværks boringer er større end 25 meter. Dog må tagvand fra tage lavet af tagpap ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

Redegørelse

For at sikre en beplantnings langs området, der fremstår som et naturligt element i landskabet, stilles der krav om hvilke arter der må anvendes.
Befæstet areal er den del af en grund/ejendom, der er bebygget og anlagt med faste belægninger, så regnvand ikke nedsiver naturligt. For at hindre, at der sker en overbelastning af regnvandsledningen og regnvandsbassinet, der forsyner lokalplanområdet, må den maksimale befæstelsesgrad være 0,35, dog max 500m² pr. grund ved åben-lav.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.2 Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på matr. nr. 5x Yding By, Yding, jf. Lov om landbrugsejendomme.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til områdets regnvandsbassiner.

12.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet.

12.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af et lokalplanområde er bebygget eller når Horsens Kommune kræver det.

12.3 Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og andre fællesanlæg. Foreningen skal udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning.

12.4 Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder. Det må forventes, at grundejerforeningen vil skulle sammenlægges med grundejerforeningen i de tilstødende områder.

12.5 Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet optage grundejere fra tilgrænsende områder.

12.6 Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet.

12.7 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, når byrådet stiller krav herom.

12.8 Grundejerforeningen kan bestå af mindre ejerlav, der har pligt til at være medlem af den fælles grundejerforening.

Ingen bestemmelser

Redegørelse

Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ingen bestemmelser

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.8 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.9 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.