Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Omkring den historiske landsby Yding er registreret adskillige gravhøje, særligt sydvest for lokalplanområdet er registreret en koncentration bestående af 19 gravhøje, hvoraf 8 er fredede. Nord for Yding kendes en bronzealderhøj, indeholdende et bronzesværd. Endvidere er der omkring Yding flere kendte bopladsfund fra jernalderen.

Lokalplanområdet er beliggende i et bakket, åbent morænelandskab, der skråner mod vest. Selve lokalplanområdet ligger på et plateau umiddelbart syd for den historiske landsby, - et landskab, der har været oplagt til bebyggelse og aktivitet gennem hele forhistorien, ikke mindst landsbyen Ydings tidligere bebyggelser.

Horsens Museum vurderer, at der ved anlægsarbejde i området vil være risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder, der beskyttet efter museumslovens kap. 8.

Det anbefales derfor at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet for at få klarlagt omfanget af eventuelle fortidsminder.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Der findes to større husdyrbrug nær lokalplanområdet (Kongevej 39 og Ydingvej 21), som kan være omfattet af bilag 3 i Bek. Nr. 294 Af 31.03.2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer).

Husdyrbrugene ligger i dag tæt på et område der er udlagt til boliger, og husdyrbrugenes udviklingsmuligheder er derfor i dag begrænsede. De nye boliger rykker ikke tættere på husdyrbrugene, og begrænser dermed ikke husdyrbrugene yderligere.

Det vurderes at der kan lokalplanlægges for nye boliger i landzone, på den opgivne placering, idet de nye boliger ikke ligger indenfor husdyrbrugenes lugtgeneafstand (geneafstanden er mindre end gennemsnitsafstanden), og boligerne dermed ikke vil blive påvirket væsentligt med lugt.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matr. 5x Yding By, Yding. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på den nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.