Kommuneplanen

Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med lokalplanen ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans rammebestemmelser.

For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017 er der udarbejdet et tillæg nr. 2017-10.

Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne for lokalplanområdet, fra krav om fremtidig zonestatus som byzone, til landzone.

Se kommuneplantillæg 2017-10 her.

Retningslinjer

Skovrejsning uønsket

Det meste af lokalplanområdet er omfattet en udpegning om uønsket skovrejsning.

De negative skovrejsningsområder er udpeget, hvor skovtilplantning er uforeneligt med bevarelsen af landskabstræk, for eksempel større landskabsfredninger, lavbundsarealer i forbindelse med de store dalsystemer og værdifulde udsigtslandskaber ved kyster og ådale, med bevarelsen af en række specifikke beskyttede naturtyper (heder, overdrev, moser, enge, strandenge m.m.) samt bevarelsen af særlige kulturhistoriske enheder som kirkeomgivelser, de nationale kulturarvsarealer m.m.

Lokalplanområdet udbygges med boliger, og den omgivende beplantning, som lokalplanen indeholder bestemmelser om, understreger den struktur i kulturlandskabet, som ønskes bevaret.

Der er dermed ikke konflikt med retningslinjen.

Kulturhistorisk bevaringsværdi

Kirkens fjernomgivelser

Det meste af lokalplanområdet ligger inden for Ydings Kirkes fjernomgivelser.

Kirkens fjernomgivelse er det åbne agerlandskab, hvori kirken opfattes som en markant bygning. Her vil nye fritliggende bygninger samt særlig store eller høje driftsbygninger være generende. Store tekniske anlæg, som f.eks. højspændingsmaster og vejanlæg, vil ligeledes kunne virke uheldigt dominerende eller ødelæggende for et fint samspil mellem kirke og landskab.

Da der allerede i dag er byggeri mellem den del af lokalplanområdet, der kan udbygges og kirken, vurderes det ikke at påvirke kirkelandskabet i form af hverken udsyn fra eller indsyn til kirken.

Den nye bebyggelse må højest opføres i 8,5 meters højde, og vil dermed heller ikke påvirke motivet af kirken som et markant element i landskabet.

Byvækst

Arealbehovet ved byvækst til boliger beregnes efter, at der i Horsens bygges 10 boliger pr. ha. i Lokalcenterbyerne 8 boliger pr. ha og øvrige landsbyer i byzone 6 boliger pr. ha.

Yding vil med kommuneplantillæg nr. 2017-10 få en landsbyafgræsning, hvor den fremtidige zonestatus er landzone. Dermed vil retningslinjen for antal boliger pr. ha. i Yding ikke være gældende for området.

Kommuneplanrammer

Lokalplanområdet ligger i dag i ramme 64BO02.

Eksisterende ramme udlægger et område, svarende til lokalplanen til boligområde. Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav er 30 og for tæt-lav er den 40. Den fremtidige zonestatus er fastlagt til byzone.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvorfor der er udarbejdet et tillæg, jf. afsnittet Kommuneplan 2017. Lokalplanområdet vil herefter ligge i rammeområde 64BO03.