Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

1. Kulturhistoriske værdier

2. Kirkeomgivelser

3. Nye arealer til byudvikling inddrages, herunder arealforbrug

4. Afgrænsning mellem byen og det åbne land

5. Vandværksopland

6. Museets bemærkning

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

1. Kulturhistoriske værdier

Byen blev udskiftet 1784, og der blev tegnet matrikler hvor alle gårde i begyndelsen blev liggende trygt sammen i landsbyen, med markfelter der strålede ud fra landsbyen som en stjerne. Den såkaldte stjernestruktur er karakteristisk for udskiftningstiden/landboreformen ved stavnsbåndets ophævelse.

Byen er allerede udbygget og den nye udstykning vil skulle afskærmes af beplantning, der både understreger stjernestrukturen og slører den nye typologi i byen.

Påvirkningen af kulturmiljøet vurderes at være ikke væsentlig.

2. Kirkeomgivelser

Det meste af lokalplanområdet ligger indenfor Yding Kirkes fjernomgivelser.

Da der allerede i dag er byggeri mellem lokalplanområdet og kirken, vurderes det ikke, at påvirke kirkelandskabet i form af hverken udsyn fra eller indsyn til kirken.

Den nye bebyggelse må højest opføres i 8,5 meters højde, og vil dermed heller ikke påvirke kirken som et markant element i landskabet.

3. Nye arealer til byudvikling inddrages, herunder arealforbrug

Lokalplanområdet er i Kommuneplanen udlagt til boligformål.

Samtidig med lokalplanlægningen udarbejdes der tillæg til kommuneplanen, der dels fastlægger det fremtidige zoneforhold til landzone, dels reducerer udnyttelsesgraden fra 6 til 4 enheder pr. ha.

Arealforbruget er i harmoni med eksisterende landsby og i betragtning af områdets omfang, vurderes den lave udnyttelsesgrad ikke at være væsentlig.

4. Afgrænsning mellem byen og det åbne land

Lokalplanen giver mulighed for udstykning til boliger på et areal i umiddelbar tilknytning til den ældre/eksisterende landsby. Hermed påvirkes den hidtidige afgrænsning til landskabet mod syd.

Afgrænsningen skal med lokalplanen sikres markeret i harmoni med den hidtidige grænse, ved brug af beplantning langs det nye boligområde mod markerne.

5. Vandværksopland

Yding by ligger delvist indenfor indvindingsoplandet til byens vandværk – Yding Vandværk.

Det nye boligområde ligger overvejende uden for indvindingsoplandet til Yding Vandværk, dog ligger ca. 1300 m² af området indenfor vandværkets indvindingsopland. Grundvandsmagasinet i området er sårbart på grund af et begrænset lerdække over magasinet. Der vurderes derfor at være behov for i lokalplanen at opstille særlige bestemmelser i forhold til grundvandet i forhold til afledning af vejvand.

Der må således ikke etableres regnvandsbassin med tilhørende nedsivning indenfor vandværkets indvindingsopland, vist med skravering på kortbilag 2. Etablering af et regnvandsbassin indenfor indvindingsoplandet må derfor kun etableres med tæt membran, så nedsivning af vejvand undgås.

Tagvand kan som udgangspunkt nedsives i en faskine, idet afstanden til Yding Vandværks boringer er større end 25 meter. Dog må tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

6. Museets bemærkning

Horsens Museum vurderer, at der ved anlægsarbejde i området vil være risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder beskyttet efter museumslovens kap. 8. Det anbefales meget at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet for at få klarlagt omfanget af eventuelle fortidsminder.

Afgørelse med henvisning til hvilken § afgørelsen træffes efter:

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.