Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens bærende ide, at skabe rammerne for et attraktivt boligområde ved at sikre de eksisterende landskabelige kvaliteter og understrege dem ved placeringen af den nye bebyggelse, grønne områder og placering af veje og stier.

Lokalplanen er opdelt i delområder, som vist på kortbilag 1A. I delområderne er der lagt vægt på udstykningens landskabelige karakter i form af vejudlæg, adgang til grønne områder, samt bestemmelser om beplantning i skel.

Bebyggelsen

Inden for lokalplanområdet vil der blive mulighed for opførelse af åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager. Bebyggelsen skal placeres i overensstemmelse med strukturen, der vises på kortbilag 3 og 4. Bebyggelsen knyttes sammen med den eksisterende udstykning gennem vejforløb og et stort grønt fællesareal.

Delområde 1 er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter.

Delområde 2 er udlagt til regnvandsbassin og grønt friareal.

Delområde 3 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter.

Delområde 4 er udlagt til tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter.

Delområde 5 er udlagt til offentligt vejareal.

Bebyggelsen skal opføres i naturligt terræn. Bebyggelsen skal opføres i afdæmpede farver, så der opnås en helhed i udstykningen.

Beplantning og ubebyggede arealer

Overgangen til det åbne land defineres af beskyttede udskiftningsdiger, der delvist indeholder hegnende beplantning. Området er karakteriseret af et åbent landskab med vid udsigt. For at bevare denne åbne grønne karakter, fastlægger lokalplanen bestemmelser om at der langs grundenes skel mod landskabet/diget/grønne områder kun må etableres levende beplantning eller udlægges med græs.

Det er intentionen, at bevare kig til det omgivende landskab og bebyggelsens indre rekreative elementer.

Dette gøres ved, at de grønne kiler udlægges med græs og ikke beplantes med eksempelvis buske og træer. Der skal plantes opstammede vejtræer langs stamvejen i begge vejsider, som det fremgår af kortbilag 3. Langs boligveje skal hække plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel og maksimum være 1,20 meter høj, så der fastholdes en åbenhed i udstykningen.

Der udlægges fælles friareal, som en grøn kile centralt i den samlede udstykning, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold. I kilen er der etableret et regnvandsbassin med en landskabelig bearbejdning og et permanent vandspejl i forbindelse med lokalplan 2015-1.

Veje og stier

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra stamvejen Korntoften, som anlægges som offentlig vej. Øvrige boligveje anlægges som private fællesveje. I lokalplanområdets grønne friarealer og langs lokalplanområdets nord, øst og vestlige kant skal der etableres en stiforbindelser i princippet som vist på illustrationsplanen. I forbindelse med anlæg af stier i lokalplanområdet skal der etableres en offentlig sti, som i fremtiden kan fortsættes mod nord udenfor lokalplanområdet . I helhedsplanen for Gedved er der skitseret en reetablering af Gedved sø, og en stiforbindelse hertil. Lokalplanen understøtter helhedsplanen.

Ved åben/lav boligbebyggelse skal der indrettes min. 2 parkeringspladser. Ved tæt/lav skal der indrettes 1½ parkeringsplads pr. bolig.

Kanter og rabatter langs de sekundære veje udføres i græs, så den grønne karakter bevares i området.

 

Drikkevandsinteresser

Gedved by ligger umiddelbart udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser. En del af lokalplanområdet ligger i kanten af et område, der er udpeget til OSD - Område med særlige drikkevandsinteresser. Arealet ligger indenfor Hovedgård OSD, særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandsressourcen er nitratfølsom.

I Horsens Kommunes Grundvandsredegørelse vurderes det at en udnyttelse af lokalplanområdet til boliger vil have en ubetydelig påvirkning af den tilgængelige grundvandsressource. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikre tekniske tiltag og en indretning af området, som sikrer grundvandsressourcen.

Naturforhold og beskyttelse

Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af beskyttede sten -og jorddiger. Digerne skal bevares som et kultur - og landskabselement. Udstykninger og stier skal holde en afstand til diget på henholdsvis 5 og 2 meter.

I lokalplanområdets nordvestlige del løber et rørlagt vandløb. Bebyggelse og anlæg skal holde afstand til vandløbet. Vandløbet indgår i et grønt område A, som er vist på kortbilag 3. Vandløbet må ikke indgå i et regnvandsbassin.