Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning af de parametre, der indgik i forbindelse med screening for miljøvurdering af lokalplan 2015-1: Grundvand, landskab, kulturarv og befolkning og sundhed, samt trafik og potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Nærværende lokalplan vil ikke medføre væsentligt ændret indvirkning på disse forhold.

Planområdet ligger indenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og den nordøstlige del endvidere indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

Planerne sikre gennem disponeringen af området, bestemmelser mht. befæstelse og opsamling af regnvand mv, samt information om brug af pesticider og placering af potentielle forureningskilder, at lokalplanen ikke vil påvirke grundvandet væsentligt.

Planområdet afgrænses mod nord og øst af beskyttede udskiftningsdiger, med delvist beplantning. Digerne er beskyttet af lokalplanen og alle tilstandsændringer af diget kræve, at kommunalbestyrelsen giver en dispensation fra lokalplanen.

På tværs af planområdet er der i kommuneplan 2017 udlagt et område til potentielle naturbeskyttelsesinteresser, da der løber et rørlagt vandløb på tværs af området. Dette område, skal jf. kommuneplan 2017’s retningslinjer friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer mulighederne for fremtidig etablering af nye naturområder. I forbindelse med en konkret undersøgelse af placeringen af det rørlagte vandløb, har det vist sig at have en andet placering end først antaget.

På baggrund af placeringen af vandløbet skal den geografiske udstrækning af retningslinjen for Potentielle naturbeskyttelsesinteresser justeres, så der skabes overensstemmelse med den faktiske placering af området, der har potentielle naturbeskyttelsesinteresser og byudviklingen af området. Justeringen vurderes ikke at påvirke naturbeskyttelsesinteresserne væsentligt.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.