Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Gedved by med direkte tilknytning til eksisterende offentlige servicefaciliteter som skole, børnehave, kulturhus og busforbindelser.

Området er småbakket og åbent med vid udsigt mod nordøst og vil danne afslutningen på Gedved by mod nord og øst. Området skråner mod nord ned mod et drænet vådbundsområde, som ligger i en lavning i retningen nordvest-sydøst. Her er der etableret et regnvandsbassin i forbindelse med realiseringen af 1.etape af lokalplan 2015-1. Der løber to rørlagte vandløb på tværs af lokalplanområdet. Nord for lavningen stiger terrænet lokalt igen. Området er delvist under byggemodning efter lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved.

Lokalplanområdet grænser mod syd og vest op mod eksisterende by og vil være en naturlig fortsættelse af byen. Lokalplanområdet afgrænses mod øst og nord af beskyttede udskiftningsdiger, som bevares i den kommende udstykning. Digerne er en naturlig kant i forhold til det omgivende landskab. Området afgrænses mod syd ved boligområdet Akset og Strået med Gedved Skole på den modsatte side af vejen. Øst for området ligger et bevaringsværdigt kulturmiljø omkring Tolstrup Kirke.

Området er beliggende indenfor et område, der er udlagt til OSD, område med særlig drikkevandinteresser.

Området er ca. 19 ha stort og ligger i byzone. Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: 12a,12f,12g, 12dg, 12df, 12de, 12dd, 12dc, 12da, 12cr, 12ct, 12cv, 12cx, 12cz, 12db, 12cø, 12cæ, 12cy, 12cq, 12cs, 12cu, 12cp, 12co, 12cn, 12cm, 12cl, 12ck, 12cl, 12ch, 12cf, 12cd, 12cb, 12bø, 12bz, 12by, 12bv,12bu, 12cg, 12ce, 12cc, 12ca, 12bæ,12bx Gedved By, Tolstrup. Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag 1.

Området set mod nord- Det bølgede landskab og digestrukturen.

Kig fra Kirkevej mod Tolstrup Kirke i øst.