Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Gedved er en af Horsens Kommunes lokalcenterbyer og en vigtig bosætningsby for Horsens Kommune. Horsens Kommune ønsker, at sikre byvæksten i Gedved, da byen spiller en vigtig rolle som lokalt center for et mindre opland. Lokalplanområdet indgår også som et byudviklingsområde i Helhedsplan for Gedved by.

I 2015 vedtog Horsens Byråd Lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved. Lokalplanen gav mulighed for at etablere åben-lav og tæt-lav boliger. Området er derfor lige nu under udbygning. Området er ca. 19 ha stort og ligger således allerede i byzone. I mellemtiden er kravene til, hvor meget overfladevand, der må ledes til Tolstrup å, blevet skærpet. Det har samtidigt vist sig, at et rørlagt vandløb i området, har en anden placering end først antaget. Derfor er det nødvendigt, at disponere området anderledes. Der skal tages hensyn til vandløbets udstrækning og der skal skabes plads til et større regnvandsbassin.

Ændringen kræver, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017 og en ny lokalplan for området.

Nærværende lokalplan afløser derfor gældende lokalplan 2015-1 Boliger Kirkevej, Gedved.

I Horsens Kommunes bosætningsstrategi fremgår det, at Horsens Kommune vil arbejde for et mere differentieret udbud af boliger og boliggrunde i kommunen, som matcher forskellige målgruppers behov. Der skal ske en styrkelse af de særlige kendetegn ved de enkelte områder, og der skal arbejdes på at øge tilgangen til naturherlighederne.

Med afsæt i Horsens Kommunes bosætningsstrategi vil lokalplanen styrke områdets eksisterende kvaliteter ved at fortsætte den eksisterende bystruktur og forstærke det let bølgede landskab, lavningen og digestrukturen gennem placering af bebyggelse, beplantning, veje og rekreative arealer.

Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål enten som åben-lav boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse, så udstykning og bebyggelse følger de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området. Lokalplanen er opdelt i delområder, som vist på kortbilag 1A. De enkelte områders karakter og kvalitet fastlægges ved vejudlæg, samt udstyknings, beplantnings - og bygningsregulerende bestemmelser. Det er også lokalplanens formål, at fortsætte og styrke den eksisterende bystruktur og sikre de eksisterende landskabelig kvaliteter.

I disponeringen af området er der lagt hovedvægt på udstykningens landskabelige karakter i form af vejudlæg med grøn karakter, adgang til fælles grønne områder og bestemmelser om beplantning i skel. I lokalplanområdets nordøstlige del er der særlige forhold omkring den nære beliggenhed til diget. Her er der ved bestemmelser om beplantning og bygningernes placering lagt vægt på at bevare digerne som en markering i landskabet. Der skal holdes en afstand på 5 meter fra bebyggelse og anlæg til diget, så det bevares.

Lokalplanen skal sikre at eksisterende landskabstræk som diger, levende hegn, vandløb og udsigten til marklandskabet, danner grundlag for boligområdets overordnede struktur.

Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning.