Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

 

Kommuneplan 2017

I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet omfattet af kommuneplanramme 33BO04 og 33BO05, som fastlægger området til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. En del af planområdet er omfattet af kommuneplanramme 33RE03, der fastlægger områdets anvendelse til grønt område og nærrekreative arealer og skal friholdes for bygningsanlæg.

I 2015 vedtog Horsens Byråd Lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved. Lokalplanen gav mulighed for at etablere åben-lav og tæt-lav boliger. I mellemtiden er kravene til, hvor meget overfladevand, der må ledes til Tolstrup å, blevet skærpet. Det har samtidigt vist sig, at et rørlagt vandløb i området, har en anden placering end først antaget. Derfor er det nødvendigt, at disponere området anderledes. Der skal tages hensyn til vandløbets udstrækning og der skal skabes plads til et større regnvandsbassin.

Ændringen betyder, at lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanramme 33RE03, 33BO04 og 33BO05 og derfor er udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget justere den geografiske udstrækning af kommuneplanramme 33RE03, 33BO04 og 33BO05 i et tillæg til Kommuneplan 2017. Derudover justerer tillægget den geografisk udstrækning af retningslinjen for potentielle naturbeskyttelsesinteresser.

Hovedstruktur

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur.

Gedved er en af kommunens lokalcenterbyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Lokalplanen understøtter hovedstrukturen ved at bidrage til udviklingen af Gedved som lokalcenterby.

Retningslinjer

Natur og Landskab

Landskabsområde

Planområdet ligger i Gedved bakkelandskab og danner overgang til det åbne land.

Potentielle naturbeskyttelsesinteresser

De udpegede områder med særlige naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder indgår som en del af Grønt Danmarkskort. Potentielle naturbeskyttelsesområder skal forbedre sammenhængen mellem eksisterende naturarealer og dermed forbedre vilkårene for det vilde dyre- og planteliv, herunder de sjældne og truede arter. Udvikling af ny natur indgår sammen med bevarelse af eksisterende naturværdier som en central del af kommunens indsats for at bevare og styrke den biologiske mangfoldighed.

De udpegede potentielle naturområder skal som udgangspunkt friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer mulighederne for fremtidig etablering af nye naturområder. Undtaget er områder, som efter en konkret vurdering ikke vurderes at have potentiale til at kunne udvikle væsentlige naturværdier.

På tværs af Planområdet er der i kommuneplan 2017 udlagt et område til potentielle naturbeskyttelsesinteresser, da der løber et rørlagt vandløb på tværs af området. Dette område, skal jf. kommuneplan 2017’s retningslinjer friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer mulighederne for fremtidig etablering af nye naturområder. I forbindelse med en konkret undersøgelse af placeringen af det rørlagte vandløb, har det vist sig at have en andet placering end først antaget.

Ny geografisk udstrækning af retningslinje for potentielle naturbeskyttelsesinteresser

På baggrund at placeringen af vandløbet justeres den geografiske udstrækning af retningslinjen for Potentielle naturbeskyttelsesinteresser, så der skabes overensstemmelse med den faktiske placering af området der har potentielle naturbeskyttelsesinteresser og byudviklingen af området.

Kulturhistorie

Beskyttede sten- og jorddiger

Digerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab, ofte med egnskarakteristiske digestrukturer. Planområdet afgrænses mod øst og nord af beskyttede udskiftningsdiger, som bevares i den kommende udstykning.

Fritidsformål

Planlagt rekreativ sti

For at øge tilgængeligheden til de rekreative områder i det åbne land og ved kysterne, skal der arbejdes på at etablere rekreative stier mellem byerne og disse områder. Der skal ligeledes arbejdes på at etablere og udbygge de eksisterende stier i byerne, så der skabes en forbindelse mellem byernes rekreative områder. Udenfor byerne er der ligeledes behov for at udbygge stisystemerne, så der bliver bedre adgang til naturområder og muligheder for at færdes mellem naturområderne. Der er vist en mulig en rekreativ sti i gennem den sydvestlige del af planområdet, som stierne ved lokalplanlægning kan knytte sig på.

Rekreative områder

På tværs af planområdet er der udlagt et areal i kommuneplan 2017 som fastlægger områdets anvendelse til grønt område og nærrekreative arealer og skal friholdes for bygningsanlæg.

Erhverv og landbrug

Værdifuldt landbrugsområde

Planområdet grænser op til et værdifuldt landbrugsområde mod nord og øst.

De særligt værdifulde landbrugsområder skal i videst muligt omfang friholdes for aktiviteter, der kan hindre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder.

Klima og Miljø

Udlæg for grundvandsredegørelse, Indvindingsopland til vandværker og Indsatsplan for grundvand

Grundvand udgør en betydelig del af menneskets livsgrundlag, dels som ressource til drikkevand, markvanding og industriformål, dels som en forudsætning for vigtige naturområder som vandløb, søer, moser og enge. Det vand der drikkes i dag, er ofte over 50 år gammelt. For at sikre fremtidens drikkevand, er det vigtigt, at det nye grundvand, der dannes i dag, også er rent. Derfor er det vigtigt, at grundvandet beskyttes, så det findes i tilstrækkelige mængder og af en god kvalitet.

Gedved by er beliggende umiddelbart udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og delvist indenfor indvindingsoplandet til Gedved Vandværk. En større del af lokalplanområdet ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser - Hovedgård OSD’et, i et område hvor Naturstyrelsen har vurderet, at grundvandsressourcen er nitratfølsom.

I Horsens Kommunes Grundvandsredegørelse vurderes det, at en udnyttelse af planområdet til boliger vil have en ubetydelig påvirkning af den tilgængelige grundvandsressource.

Planområdet ligger udenfor indvindingsoplandene til områdets vandværker, og vurderes derfor ikke at medføre en risiko overfor de eksisterende vandindvindinger.

Ved lokalplanlægning skal der gennem disponeringen af området, samt bestemmelser om befæstelse og opsamling af regnvand m.v., sikres, at der afværges mod miljømæssige konsekvenser for grundvandet.

Rammer

I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet omfattet af kommuneplanramme 33BO04 og 33BO05, som fastlægger området til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. En del af planområdet er omfattet af kommuneplanramme 33RE03, der fastlægger områdets anvendelse til grønt område og nærrekreative arealer og skal friholdes for bygningsanlæg.

Det er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse, at der foretages en justering af udstrækningen af kommuneplanramme 33RE03, 33BO04 og 33BO05 i et tillæg til Kommuneplan 2017.