Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål, a

1.1 fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som åben- og/eller tæt-lav bebyggelse

1.2 fastlægge den trafikale adgang til området

1.3 fastlægge retningslinjer for beplantning af ubebyggede arealer

1.4 sikre, at den eksisterende digestruktur bevares

1.5 bebyggelsen skal tilpasse sig terræn og landskab gennem udformning og forløb af veje og terræntilpasning

1.6 de eksisterende naturelementer og udlagte regnvandsrelaterede arealer indpasses
i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer

1.7 fastlægge bestemmelser, der sikrer grundvandet mod forurening fra miljøfremmede stoffer
 

Redegørelse

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål enten som åben-lav boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse, så udstykning og bebyggelse følger de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området. Lokalplanen er opdelt i delområder, som vist på kortbilag 1A. De enkelte områders karakter og kvalitet fastlægges ved vejudlæg, samt udstyknings, beplantnings - og bygningsregulerende bestemmelser. Det er også lokalplanens formål, at fortsætte og styrke den eksisterende bystruktur og sikre de eksisterende landskabelig kvaliteter.

I alle delområder er der lagt hovedvægt på udstykningens landskabelige karakter i form af vejudlæg med grøn karakter, adgang til fælles grønne områder og bestemmelser om beplantning i skel. I lokalplanområdet er der særlige forhold omkring den nære beliggehed til diget og eksisterende bebyggelse. Der skal holdes en afstand til diget, så det bevares. Der er lagt vægt på at overgangen til eksisterende bebyggelse sker med hensyn til naboer.

Lokalplanen skal sikre at eksisterende landskabstræk som diger, levende hegn, vandløb og udsigten til marklandskabet, danner grundlag for boligområdets overordnede struktur.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr.nr.12a,12f,12g, 12dg, 12df, 12de, 12dd, 12dc, 12da, 12cr, 12ct, 12cv, 12cx, 12cz, 12db, 12cø, 12cæ, 12cy, 12cq, 12cs, 12cu, 12cp, 12co, 12cn, 12cm, 12cl, 12ck, 12cl, 12ch, 12cf, 12cd, 12cb, 12bø, 12bz, 12by, 12bv,12bu, 12cg, 12ce, 12cc, 12ca, 12bæ,12bx Gedved By, Tolstrup. Lokalplanafgrænsningen fremgår af kortbilag 1. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 1A i følgende delområder 1,2,3,4 og 5.

2.3 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

Redegørelse

Ingen redegørelse.

3.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.

3.2 Der er offentlig adgang til områdets sekundære veje (boligveje) og stier som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

For delområde 1 gælder

3.3.1 Delområde 1 må anvendes til tæt-lav og åben- lav boligbebyggelse.

For delområde 2 gælder

3.4.1 Delområde 2 må anvendes til grønne arealer, vandløb og regnvandsbassiner.

For delområde 3 gælder

3.5.1 Delområde 3 skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.

For delområde 4 gælder

3.6.1 Delområde 4 skal anvendes til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.

For delområde 5 gælder

3.7.1 Delområde 5 skal anvendes til stamvej.

Redegørelse

Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr. grund.

Tæt-lav boligbebyggelse er rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger, dvs. garager, carporte og mellem småbygninger, hvis sammenbygningen udføres med en længde på mindst 3,0 meter.

4.1Udstykningen skal følge strukturen på kortbilag 3.

4.2 Den resterende del af lokalplanområdet, der ikke udstykkes til parceller som vist på kortbilag 3- Fremtidige forhold overgår til grundejerforeningerne/grundejerne som privat fællesareal og må ikke siden udstykkes eller bebygges.

For delområde 1 gælder

4.3.1 For åben-lav bebyggelse er den gennemsnitlige grundstørrelse 900 m².

4.3.2 For tæt-lav bebyggelse er mindste grundstørrelse, excl. andel af fællesareal, 400m².

For delområde 3 gælder

4.4.1 Området kan udstykkes til åben-lav bebyggelse.

4.4.2 For åben-lav bebyggelse er den mindste grundstørrelse 600 m²

For delområde 4 gælder

4.5.1 Området kan udstykkes til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

4.5.2 For åben-lav bebyggelse er den mindste grundstørrelse 600 m².

4.5.3 Grunde til tæt-lav må udstykkes med en mindste grundstørrelse på 250 m2.
Andele af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen for parceller til tæt-lav.

5.1 Området vejbetjenes fra Kirkevej med overkørsel i princippet som vist på kortbilag 3- Fremtidige forhold. Der skal sikres oversigtforhold efter gældende vejregler.

5.2 Der skal i forbindelse med etablering af tilslutning af adgangsvejen til Kirkevej sikres areal til etablering af en helle på Kirkevej.

5.3 Veje og stier udlægges og anlægges i princippet som vist i bilag 3 og 4.

5.4 Adgangsvejen udlægges i 12-15 meters bredde med græsrabat og fællessti i begge sider.

5.5 Sekundære veje (Boligvejene) udformes som stilleveje og udlægges i min. 8 meters bredde med en kørebanebredde på 5,5 meter og anlægges med græsrabat i begge sider.

5.6 Hvor veje ender blindt, skal der etableres vendeplads for lastbiler og renovationsbiler.

5.7 Stier anlægges med et udlæg på 5 meter med en stibanebredde på 2 meter. Stier skal anlægges med fast belægning, som for eksempel asfalt eller betonsten.

5.8 Der skal anlægges stiforbindelse gennem delområde 2,3,4 og 5 som vist på kortbilag 3.

5.9 Stierne i området skal forbindes med eksisterende stier i tilgrænsende områder.

5.10 Områdets boligveje og stier skal overtages af områdets grundejerforening som private fællesveje og fællesstier.


5.11Veje skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb.


5.12Vej - og stibelysning skal udføres i overensstemmelse med Horsens Kommunes designmanual.

Redegørelse

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Kirkevej. I forbindelse med byggemodning af området vil der blive sikret en sikker skolevej til Gedved Skole, som ligger lige syd for lokalplanområdet.
Stier i området skal koble sig på stinettet i området i sin helhed, så området bliver attraktivt for bløde trafikanter og understøtter det bæredygtige i at bevæge sig til fods eller på cykel i stedet for bil.
Et godt stinet skal også styrke adgangen til naturen i det omgivende landskab og danne ramme for et aktivt liv.

6.1 Ved åben/lav boligbebyggelse skal der indrettes min. 2 parkeringspladser. Ved tæt/lav skal der indrettes 1½ parkeringsplads pr. bolig.

6.2 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3.500 kg), campingvogne, både og lignende.

Redegørelse

Bestemmelsen følger parkeringsnormen i Horsens Kommunes parkeringsstrategi.

Med bestemmelsen skal det sikres, at de enkelte grundejere har mulighed for at parkere mindst to biler på egen grund, så parkering på boligvejen i hverdagen i videst muligt omfang ikke er nødvendig.

7.1 Området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt for grundejere i lokalplanområdet. Lavenergibebyggelse er ikke omfattet af tilslutningspligten.

7.2 Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra Gedved vandværk.

7.3 Tagvand fra tage kan nedsives i faskiner, såfremt tagene ikke er lavet af zink, kobber og tagpap.

7.4 Tagvand fra tage lavet af zink, kobber og tagpap, kan nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

7.5 Der skal i området sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsenet.

For delområde 1 gælder

8.1.1 Bebyggelsen skal følge intentionerne, der er vist på illustrationsplanen, kortbilag 4, og beskrevet i redegørelsen. Den omtrentlige størrelse på boligområderne fremgår af kortbilag 3.

8.1.2 For åben-lav bebyggelse gælder en maksimal bebyggelsesprocent efter bygningsreglementet. Bebyggelsen må opføres i 2 etager.

8.1.3 Garager, carporte, udhuse og lignende skal holdes min. 1 m fra naboskel samt skel mod grønne friarealer.

8.1.4 Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres +/- 1 meter.

8.1.5 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel.

8.1.6 Der skal sikres en afstand på minimum 5 meter til digerne fra bebyggelse og anlæg, så strukturen bevares.

8.1.7 Langs veje placeres en byggelinje på 2,5 fra vejskel.

For delområde 3 gælder

8.2.1 Bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med strukturen på udstykningsplanen på kortbilag 3.

8.2.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for åben-lav bebyggelse. Andele af veje og fælles opholdsarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten.

8.2.3 Bebyggelse må ikke opføres nærmere vejskel end 2,5 meter.

8.2.4 Ved åben-lav bebyggelse må garager, carporte og udhuse, ikke placeres nærmere end 1 meter fra naboskel, sti samt skel mod grønne friarealer.

8.2.5 På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.

8.2.6 Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan/terræn. Skorstene undtaget.

8.2.7 Der skal sikres en afstand på minimum 5 meter til digerne fra bebyggelse og anlæg, så strukturen bevares.

For delområde 4 gælder

8.3.1 Bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med strukturen på udstykningsplanen på kortbilag 3.

8.3.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Andele af veje og fælles opholdsarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten.

8.3.3 Bebyggelse må ikke opføres nærmere vejskel end 2,5 meter.

8.3.4 Ved åben-lav bebyggelse må garager, carporte og udhuse, ikke placeres nærmere end 1 meter fra naboskel, sti samt skel mod grønne friarealer.

8.3.5 På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.

8.3.6 Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan/terræn. Skorstene undtaget.

8.3.7 Der skal sikres en afstand på minimum 5 meter til digerne fra bebyggelse og anlæg, så strukturen bevares.

Redegørelse

Bebyggelsen skal følge principperne, der vises på illustrationsplanen, se kortbilag 4.
Parceller til åben-lav skal være mindst 800 m², mens parceller til tæt-lav skal være mindst 400 m².
Delområde 1 er udlagt til tæt-lav og eller åben-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Ved tæt-lav boligbebyggelse vil de fungere som storparceller.

For delområde 1 gælder

9.1.1 Tagbeklædning skal være med en ikke-reflekterende overflade.

9.1.2 Der kan udelukkende anvendes afdæmpede farver - jordfarver, gråskala og hvid til facader samt andre afdæmpede farver (eks. mørkeblå og mørkegrøn), til vinduer og døre.

9.1.3 Der må ikke opsættes paraboler eller lignende, der er synlige fra omgivelserne.

For delområde 3 gælder

9.2.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende. Vinduer og drivhuse er undtaget.

9.2.2 Der må ikke anvendes stærke signalfarver på hverken byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre, gavltrekanter og lignende.

9.2.3 Bebyggelsens facader skal opføres i tegl/træ/beton/glas/vandskuret eller pudset murværk. Til skure og garager samt til mindre bygningsdele, såsom gavltrekanter, udhæng, stern mv., må der anvendes fibercementplank

9.2.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.

9.2.5 Solceller skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne er en del af byggeriets arkitektur.

9.2.6 Solceller på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal have samme farve/sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter/i en hel firkant.

9.2.7 olceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer.

For delområde 4 gælder

9.3.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende. Vinduer og drivhuse er undtaget.

9.3.2 Der må ikke anvendes stærke signalfarver på hverken byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre, gavltrekanter og lignende.

9.3.3 Bebyggelsens facader skal opføres i tegl/træ/beton/glas/vandskuret eller pudset murværk. Til skure og garager samt til mindre bygningsdele, såsom gavltrekanter, udhæng, stern mv., må der anvendes fibercementplank.

9.3.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.

9.3.5 Solceller skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne er en del af byggeriets arkitektur.

9.3.6 Solceller på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal have samme farve/sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter/i en hel firkant.

9.3.7 Solceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer.

Redegørelse

Bebyggelsen skal opføres i afdæmpede farver - jordfarver, gråskala og hvid til facader samt andre afdæmpede farver (eks. mørkeblå og mørkegrøn), til vinduer og døre så der opnås en sammenhængende helhed i udstykningen og stærke signalfarver undgås.

Bebyggelsen vil danne den nordlige afgrænsning af Gedved mod det åbne landskab. Der er derfor lagt vægt på at bebyggelsen skal opføres i afdæmpede farver, så der opnås en sammenhængende helhed i udstykningen og stærke signalfarver undgås.

10.1 Der skal udlægges grønne fællesarealer i princippet som vist på bilag 3 og 4.

10.2 De eksisterende træer langs Kirkevej kan bevares. Alternativt skal der genplantes opstammede træer i det nye profil.

10.3 Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men kan i naboskel afgrænses af klippede hække eller anden levende beplantning. Langs boligveje, skal hækken plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel og maksimum være 1,20 meter høj.

10.4 Der skal plantes opstammede vejtræer langs fordelingsvejen i begge vejsider i princippet som det fremgår af kortbilag 3.

10.5 Der kan anlægges de for området nødvendige regnvandsbassiner i delområde 2. Disse skal dog primært placeres som vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold.

10.6 Regnvandsbassiner anlægges med permanent vandspejl. Regnvandsbassiner må ikke indhegnes, men skal fremstå som naturlige vandhuller med beplantning.

10.7 Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler.

10.8 De eksisterende diger på kortbilag 3 må ikke fjernes. Diget skal bevare sin karakter, og der må ikke graves eller rodfræses i det. Der skal opretholdes en bufferzone på mindst 5 m fra de nærmeste udstykninger og til diget. Evt. stianlæg parallelt med diget eller andet må ikke anlægges indenfor de nærmeste 2 m langs diget. Der må ikke plantes på selve diget eller indenfor en afstand af 2 meter fra diget. Der kan gives mulighed for digegennembrud til forlængelse af Korntoften mod nord i forbindelse med evt. fremtidig byudvikling, samt et mindre stiforløb.

10.9 Det levende hegn, der i dag findes i tilknytning til digerne, skal bevares eller genplantes. Hegnet må ved almindeligt vedligehold beskæres, forynges og suppleres med nye træer og buske.

10.10 De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.

For delområde 1 gælder

10.11.1 Der må ikke terrænreguleres med mere en +/- 0,5 meter i forhold til det oprindelige terræn og ikke nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget er regnvandsbassiner og vejanlæg.

For delområde 3 gælder

10.12.1 Den maksimale befæstigelsesgrad for åben-lav må være 0,35 og for tæt-lav 0,55.

10.12.2 Arealet markeret A på kortbilag 3, skal friholdes for bebyggelse og anlæg.

For delområde 4 gælder

10.13.1 Den maksimale befæstigelsesgrad for åben-lav må være 0,35 og for tæt-lav 0,55.

Redegørelse

Overgangen til det åbne land defineres af beskyttede udskiftningdiger, der delvist indeholder hegnende beplantning. Beplantningens skal bevares, da den skaber læ og er med til at understege digets struktur i landskabet. Ved behov for genplantning, skal tilplantning ske med håndkraft og efter dispensation fra lokalplanen, således at det sikres at digets struktur ikke ødelægges.
Området er karakteriseret af et åbent landskab med vid udsigt. For at bevare denne åbne grønne karakter, fastlægger lokalplanen bestemmelser om at der langs skel mod landskabet kun må etableres levende beplantning eller udlægges som græs. Det er intentionen, at bevare kig til det omgivende landskab og bebyggelsens indre rekreative elementer.
Langs veje skal hækken plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel og maksimum være 1,20 meter høj så der fastholdes visuelle forbindelser.
Der udlægges fælles friareal, som en grøn kile central i udstykningen, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold. I kilen er der etableret et regnvandsbassin. Der skal plantes vejtræer i begge sider af stamvejen som et karaktergivende element i udstykningen.
Befæstet areal er den del af en grund/ejendom, der er bebygget og anlagt med faste belægninger, så regnvand ikke nedsiver naturligt. For at hindre, at der sker en overbelastning af regnvandsledningen og regnvandsbassinet, må den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav være 0,35 og for tæt-lav 0,55.
Der løber et rørlagt vandløb gennem delområde 3, markeret A, på kortbilag 3. Arealet skal friholdes for anlæg og bebyggelse.

11.1 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før det er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

11.2 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand til områdets regnvandsbassiner.

11.3 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforeninger med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.

12.2 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens kommune.

12.3 Grundejerforeningen skal oprettes, når Horsens Kommune kræver det.

12.4 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg nævnt i §§ 3 og 10.

12.5 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ 3 og 10 med undtagelse af arealet, markeret A, på kortbilag 3.

13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Redegørelse

På matrikelnumrene indenfor lokalplanens afgrænsning er tinglyst en række servitutter. De servitutter, der er tinglyst på matrikler i lokalplanområdet, er gennemgået. Her nævnes dem, der kan have betydning for lokalplanen.

Deklaration lyst 21.6 1961 Vedrørende kloakledning med brønde.

Deklaration lyst 2.7.82 Vedrørende kabelanlæg matr.nr. 12a Gedved By, Tolstrup.

Deklaration lyst 17.8.89 vedrørende kloak og brønde.

Tinglyst rids 29.11.1994 Matr.nr. 12a Gedved By, Tolstrup vedrørende jordkabler.

14.1 Lokalplan nr. 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved ophæves i sin helhed ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til det nationale register på området.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.