Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum har foretaget arkæologiske undersøgelser på lokalplanområdet. Der er udpeget en lokalitet med væsentlige fortidsminder, der enten skal friholdes for anlægsarbejde eller undersøges arkæologisk. Se illustration.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk eller arkæologisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Beskyttede jord- og stendiger

Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af beskyttede udskiftningsdiger, med delvist beplantning. Digerne er beskyttet af lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved. Efter vedtagelse af nærværende lokalplan, vil alle tilstandsændringer af diget kræve, at kommunalbestyrelsen giver en dispensation fra lokalplanen.

Udpeget lokalitet.

 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Der ligger 4 landbrugsejendomme i nærheden af lokalplanområdet: Skanderborgvej 16, Ellingvej 50, Gl. Kattrupvej 19 og Kirkevej 25. Afstanden til lokalplanområdet er henholdsvis ca. 220 m, ca. 1,5 km, ca. 1,5 km og ca. 1,8 km.

På Skanderborgvej 16 er der ikke noget dyrehold.

De 3 andre ejendomme har alle en miljøgodkendelse. Af godkendelserne fremgår det, at lugtgeneafstanden til byzone er 378 m (Kirkevej 25) og 443 m (Ellingvej 50) og 644 m (Gl. Kattrupvej 19). De 3 ejendomme ligger med ca. 1,5 km afstand i mellem sig og der skal derfor ikke indregnes en kumulativ effekt.

Det vurderes ikke, at lokalplanen vil medføre indskrænkninger i husdyrbrugenes udvidelsesmuligheder.