Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området nord for Egebjerg by til boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Boligområdet afgrænses af Hansted skov mod øst, et moseområde mod vest og eksisterende boligbebyggelse mod syd. Nord for området er der marker.

Anvendelsen

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål enten som parcelhuse eller som tæt-lav bebyggelse, så udstykningen og bebyggelsen følger de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området. Lokalplanens bærende ide er at sikre de eksisterende landskabelige kvaliteter, indarbejde dem i udstykningsplanen, samt underbygge den attraktive beliggenhed tæt på natur og friluftsliv. Lokalplanen skal sikre, at de eksisterende landskabs - og beplantningstræk, det vil sige eksisterende terræn, mose og skovbryn danner udgangspunkt for boligområdets hovedstruktur. På områdets fælles opholds- og friarealer må der etableres regnvandsbassiner.

Lokalplanen er opdelt i delområder, som vist på kortbilag 3. De enkelte områders karakter og kvalitet fastlægges ved vejudlæg, samt udstyknings, beplantnings - og bygningsregulerende bestemmelser. Der er lagt hovedvægt på udstykningens landskabelige karakter i form af vejudlæg med vejtræer, adgang til grønne områder og bestemmelser om beplantning i skel. I delområde 2 er der særlige forhold omkring den nære beliggehed til skovbrynet og overdrevet ved Hansted Skov. Her er der ved bestemmelser om beplantning og bygningernes placering lagt vægt på at bevare kigget fra hele området til skovbrynet og skabe afstand hertil. Der udlægges byggelinjer som vist på kortbilag 3.

I delområde 3 mod vest er der særlige forhold omkring den nære beliggenhed til mosen, hvor vildtvokset beplantning afgrænser lokalplanområdet. Der er lagt vægt på at denne karakter trækkes med ind i boligområdet, for at styrke karakteren af boligområdet og mindske udsigten til erhvervsområdet mod vest. Der udlægges en bygge -og anlægslinje på 25 meter fra mosen.

Landskabets topografi skal tydeliggøres. Naturværdierne i området vil ligge til grund for udviklingen af området. Området skal gennem grønne passager i udstykningen skabe visuelle og fysiske forbindelser til det omgivende landskab. Derved gives både lokalplanområdet og omgivelserne omkring en rekreativ værdi, da landskabet og dets muligheder åbnes for såvel beboere og offentligheden. Samtidig tilføjes området som helhed større bevægelsesmuligheder.

Udstykning og bebyggelsen

Bebyggelsen skal følge principperne, se kortbilag 3 og 4. Samlede bebyggelsesenklaver afbrydes af grønne sammenhængende passager, som sikre fysiske og visuelle forbindelser til områdets naturværdier.

Området rummer mulighed for både parcelhuse, dobbelthuse, rækkehuse og andre former for tæt-lav boligbyggeri i op til 2 etager. De enkelte boligformer skal opføres i samlede enheder, der skal opbygges omkring det skitserede vejsystem, som angivet på skitsen. Rækkehuse kan dog opføres indenfor parcelhusenheder.

Parceller til åben-lav må maximum være 1000 m², mens parceller til tæt-lav skal være mindst 400 m².

Åben-lav og tæt-lavt boligbyggeri må opføres i op til 2 etager.

Det tilstræbes, at bebyggelsen fremstår varieret og mangfoldig.

Området er delt i boligenklaver. Alle enklaver kan rumme både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav boligbebyggelse vil de fungere som storparceller.

Delområde 2 ligger i et særligt kuperet terræn i kanten af skovbrynet ved Hansted Skov. For at bevare oplevelsen af det markante terræn og overgangen til Skovvej skal ny bebyggelses så vidt muligt tilpasses det eksisterende terræn. Terrænforskelle skal så vidt muligt optages i bebyggelsen i dette delområde. Grundet den nære beliggehed til Hansted Skov er der indefor dette område særlige bestemmelser om bebyggelsens udformning og placering i terræn.

Paradisæble og pæretræ i blomstring

Vej-, sti- og parkering

Lokalplanområdet dækker over et stort areal og der er behov for etablering af en ny vejadgang til området. Der skal etableres en ny fordelingsvej fra Egebjergvej uden for lokalplanens område. Lokalplanens realisering forudsætter etablering af en ny vejadgang fra Egebjergvej, Egebjergårdsvej.

Trafikvejen udlægges med græsrabat med opstammede egetræer, belysning og gang/cykelsti i begge sider. Egetræerne vil danne en allé, der skaber en flot vejforløb gennem området. Stamvejene udlægges med græsrabat, belysning, vejtræer og fællesti i den ene side. Stamvejene skal have et udlæg på 14-16 meter. Boligveje anlægges med græsrabat i begge sider og vejtræer, samt belysning i den ene side. Nye boligveje skal have et udlæg på 8-10 meter. Der anlægges minimum 2 p-pladser pr. åbent-lavt byggeri og 1,5 pr. bolig i tæt-lavt byggeri med individuel parkering.

Træerne plantes midt i græsrabatten. Langs boligveje skal plantes mindre blomstrende træer som f.eks. bypære, røn, paradisæble, kirsebær eller tjørn.

Ubebyggede arealer

Der skal holdes en afstand på min. 25 meter til naturområderne mod vest. Der skal friholdes et areal på min. 20 meter langs lokalplanens sydlige afgrænsning, som vist på kortbilag 3. Arealet udlægges som græs og danner en grøn overgang mellem eksisterende bebyggelse og den nye udstykning. Området skal være offentligt tilgængeligt.

Den eksisterende beplantning, der vokser omkring mosen langs lokalplans vestlige afgrænsning, skal forstærkes med grupper af træer og buske i lokalplanområdets vestligeafgrænsning, så kigget til erhvervsområdet mod vest afskærmes. Bevoksningen udenfor lokalplanområdet mod vest videreføres ind i lokalplanområdet som vist på skitsen. Bevoksningen vil bestå af blandede buske og træer, fortrinsvis af lavere vækst, og den anlægges med lysninger af hensyn til de boliger, som ligger længst mod vest og tættest på beplantningsbæltet. Beplantning mod naturområder og det åbne land skal etableres som fritvoksende, uklippede landskabsplanter. Det kan eksempelvis være arterne tjørn, røn, hassel, hyld og kornel. Mod vest i delområde 3 reserveres der areal til grønt friareal og regnvandsbassin, som vist på kortbilag 3. I delområde 4 udlægges friareal som bevarer afstanden til skovbrynet og sikrer visuel og fysisk forbindelse til skoven.

Egeblade og røn


Eksempel på kirsebærallé og grøn passage.