Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Egebjerg i byens overgang til det åbne land. Området er ca. 17 ha og ligger landzone. Ejendommene er privatejet og omfatter del af matr.nr. 16a og 16k Egebjerg By, Hansted. Lokalplanområdet består i dag af landbrugsjord.

Langs lokalplanens vestlige afgrænsning er der lavbundsarealer med en markant bevoksning. Vest for Egebjergvej ligger et erhvervsområde med slagteri.

Nord for området ligger et tidligere gartneri, et større landbrug og der er udsigt til et let bølget landskab med marker.

Øst for lokalplanområdet ligger Hansted Skov, som er et værdifuldt kulturmiljø med mange kulturhistoriske bevaringsværdier. Området syd for lokalplanområdet er en blanding af boliger i det oprindelige Egebjerg og parcelhuse fra 1960-70´erne.

Lokalplanområdets østlige del er kuperet og har udsigt til det faldende landskab mod sydøst, der danner overgang til Hansted Skov. I området mod vest er terrænet mere fladt og afgrænses af marker, enkelte bebyggelser og Egebjergvej.

Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger en mose og en sø, der begge er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. Naturområderne indgår i områdets grønne karakter. Der er foretaget en tilstandsvurdering af områderne og planen er udformet, så den ikke ændrer på naturtilstanden. En del af området ligger indenfor skovbyggelinjen. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at linjen reduceres. Den må ikke reduceres til mindre end 30 meter og i princippet som vist på kortbilag 3 og 4.