Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Egebjerg er en af Horsens Kommunes Mellembyer og en vigtig bosætningsby for Horsens Kommune. Horsens kommune ønsker, at sikre den fremtidige byvækst med udarbejdelsen af en ny lokalplan til åben-lav og tæt-lav boligbyggeri i den nordlige del af Egebjerg.

Området er i Horsens Kommuneplan udlagt til boligformål, med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Lokalplanområdet ligger i dag i landzone og overføres til byzone med denne lokalplans vedtagelse.

Formål

Det er lokalplanens overordnede mål, at sikre de eksisterende landskabelig kvaliteter og understrege dem ved placeringen af den nye bebyggelse. Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål enten som åben-lav boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse. Udstykning og bebyggelse skal følge de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området. Et andet formål er at øge muligheden for offentlig stiadgang til Hansted Skov fra området.

Luftfoto over Egebjerg med lokalplanområdet og Hansted Skov i forgrunden.