Risikovirksomheder

Slagteriet ved Egebjerg

Retningslinjer fra Kommuneplanen
Det særlige erhvervsområde Horsens Nord, er udnyttet til slagteri med tilhørende følge-aktiviteter samt daginstitution fortrinsvis for personalets børn.

Et eventuelt kommende frysehus/oplag af ammoniak (kølemiddel) vil bringe slagteriets samlede oplag op over 50 tons. Derved vil det blive omfattet af bestemmelserne om ”risikovirksomheder”. På den baggrund fastholdes konsekvensområde på 500 m omkring slagteriet. Konsekvensområdet indebærer friholdelse for forureningsfølsom anvendelse indtil undersøgelser dokumenterer, at miljøforholdene i området er acceptable hvilket bl.a. vil sige at der ikke etableres virksomheder, som ved udsendelse af støv, gasformige emissioner, mikroorganismer og lignende vil påvirke produktionen af fødevarer negativt.

Redegørelse for retningslinjer
Ved etablering af frysehus bringes slagteriets samlede oplag af ammoniak (kølemiddel) op over 50 tons hvorefter slagteriet vil være omfattet af bestemmelserne om ”risikovirksomheder”.

En sådan klassificering betyder, at der i det udlagte konsekvensområde på 500 m fra slagterigrundens afgrænsning i fremtiden kun må udlægges areal til forureningsfølsom arealanvendelse, hvis det kan dokumenteres, at miljø-og sikkerhedsforholdene er acceptable i området.”

Lokalplanområdet ligger uden for konsekvensområdet på 500 meter fra slagterigrundens afgrænsning. Slagteriet er ved lokalplanens udarbejdelse ikke en risikovirksomhed.