Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er at

1.1 udstykning og bebyggelse sker efter de principper, der fremgår af kortbilag 3,

1.2 fastlægge områdets anvendelse til boligformål som åben-lav og tæt-lav bebyggelse,

1.3 fastlægge retninglinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning og placering,

1.4 sikre, at der tages hensyn til naturinteresserne og landskabelige værdier, og at disse indarbejdes i det nye boligområde

1.5 de eksisterende naturelementer og udlagte regnvandsbassiner skal indpassses i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer

1.6 sikre etablering af et vej - og stisystem, der dels binder boligomådet sammen internt, dels kobler området sammen med omkringliggende natur- og boligområder, efter principperne i illustrationsplanen,

1.7 søge skovbyggelinjen reduceret inden for planområdet, se kortbilag 3,

1.8 overføre området fra landzone til byzone

Redegørelse

Lokalplanen skal sikre at eksisterende landskabstræk som skov, mose, terrænspring og udsigtskiler danner grundlag for boligområdets overordnede struktur.

Udstykningen skal skabe visuelle og fysiske forbindelser til det omgivende landskab. Derved gives både lokalplanområdet og omgivelserne omkring en rekreativ værdi, da landskabet og dets muligheder åbnes for såvel beboere og offentligheden. Samtidig tilføjes området som helhed større bevægelsesmuligheder.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 16a og 16k Egebjerg By, Hansted og alle parceller der udstykkes herfra.

2.2 Området ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone.

2.3 Området opdeles i enklaver som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold.

Redegørelse

Ingen redegørelse.

3.1 Området skal anvendes til boligformål

3.2 Åben-lav bebyggelse med én beboelsesbygning med maksimum to boliger med vandrette lejlighedsskel.

3.3 Tæt-lav boligbebyggelse med dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel.

3.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, etableres anlæg til opsamling af regnvand samt øvrige tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

Redegørelse

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål enten som parcelhuse eller som tæt-lav bebyggelse, så udstykningen og bebyggelsen følger de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området. Lokalplanens bærende ide er at sikre de eksisterende landskabelige kvaliteter, indarbejde dem i udstykningsplanen, samt underbygge den attraktive beliggenhed tæt på natur og friluftsliv.

Lokalplanen skal sikre, at de eksisterende landskabs - og beplantningstræk, det vil sige eksisterende terræn, mose og skovbryn danner udgangspunkt for boligområdets hovedstruktur. På områdets fælles opholds- og friarealer må der etableres regnvandsbassiner.

4.1 Der må udstykkes i princippet som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

4.2 Grunde til tæt-lav boliger må kun udstykkes med en størrelse på mindst 400 m², og grunde til åben-lav boliger må udstykkes med en maximum grundstørrelse på 1000 m². Andel af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen.

4.3 Den resterende del af området, der ikke udstykkes til parceller som beskrevet i § 4.2 og vist på kortbilag 3 – Fremtidige forhold, overgår til grundejerforeningen/grundejerne som privat fællesareal og må ikke siden udstykkes eller bebygges.

Redegørelse

Til åben - lavt byggeri etableres grunde på maximum 1000 m², som vurderes at være store nok til at være attraktive, uden at der anvendes unødige arealresurcer. Der angives minimumsstørrelser på tæt - lave grunde på minimum 400m² for at undgå meget tæt byggeri, som ikke giver plads for tilstrækkelige udearealer og frirum.

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Egebjergvej som vist på illustrationsplanerne.

5.2 Veje og stier udlægges og anlægges som private fællesveje/-stier.

5.3 På lokalplanens illustrationsplan/kortbilag er vist de arealer der skal udlægges til vej- og stianlæg.

5.4 Fordelingsvejen som tilsluttes Egebjergvej udlægges i en samlet bredde på 18 – 22 m, hvoraf de 6 m er kørebaneareal, 2 – 4 m er rabatareal langs begge vejsider mellem kørebane og de enkeltrettede fællesstier, de 2,5 m er enkeltrettede fællesstier langs begge vejsider og de 1,5 – 3,5 m er yderrabatter mellem vejanlægget og de tilstødende parceller og/eller grønne fællesarealer langs begge vejsider. Fordelingsvejen udlægges til middel hastighed (50 km/t)

5.5 De primære lokalveje/stamvejene der tilsluttes fordelingsvejen udlægges i en samlet bredde på 14 – 16 m, hvoraf de 6,5 m er kørebaneareal, 2 – 3 m er rabatareal langs den ene vejside mellem kørebane og fortovsarealet, 2 m er fortovsareal langs den ene vejside og de 2 - 3 m er yderrabat mellem fortovet i den ene vejside og yderrabat i den anden vejside mellem vejanlægget og de tilstødende parceller og/eller grønne fællesarealer. Stamvejene udlægges til lav hastighed (30 – 40 km/t)

5.6 De sekundære lokaleveje/boligvejene der tilsluttes stamvejene udlægges i en samlet bredde på 8 - 10 m, hvoraf de 5,5 m er kørebaneareal, 1 – 3 m er rabatareal rabatareal langs begge vejsider mellem kørebane og de tilstødende parceller og/eller grønne fællesarealer langs begge vejsider. Boligvejene udlægges afhængig af udformning til lav hastighed (30 – 40 km/t) evt.meget lav hastighed (10 – 20 km/t)
Der skal anlægges stiforbindelser jf. illustrationsplanernej. Stierne udlægges i minimum 5 m bredde og befæstes i 2- 3 m bredde.

5.7 Belægningsmatearialer:
Kørebaner udlægges med fast kørebanebelægning (asfalt)
Fællesstier udlægges med fast belægning i asaflt eller betonbelægningssten
Fortove udlægges med fast belægning i betonfliser og granit
Rabatter udlægges som græsrabatter
Stier udføres med fast kørebanebelægning i asfalt. Undtaget er stier, der anlægges i grønne passager. Disse skal udlægges i grus/slotsgrus.
Overkørsler udlægges i jævn belægning i betonstensbelægning. Der må kun etableres én overkørsel til hver parcel, med en maksimal bredde på 6 m. Der må ikke være direkte vejadgang fra de tilgrænsende grunde/parceller til stamvejene eller fordelingsvejen.

5.8 Den nordgående fordelingsvej (Egebjerggårdsvej) og den nordøstgående stamvej skal kunne forlænges ved en evt. fremtidig byudvikling nord og nordøst for lokalplanområdet.

5.9 Opkørsler til den enkelte parcel skal, hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladsen på ejendommen, udformes så den overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald, herunder AT vejledning D.2.24 nyeste udgave (Indretning og brug af dagrenovationssystemer)

5.10 Vej- og stiprojektet skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til vejledningen terrænreguleringer udarbejdet af Teknik og Miljø)

5.11I alle blinde vejender skal der etableres vendemulighed for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) jf. vejreglerne.

5.12 Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke plantes hække eller etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter.

5.13 Der skal etableres vej-/stibelysning på vejene/stierne. Belysningen i h. t vejreglerne.
Langs fordelingsvejen placeres gadebelysningen langs begge vejsider i skillerabatten mellem fællesstierne og kørebanen.
Langs stamvejene placeres vejbelysningen i rabatarealet i samme side som fortovsarealet.
Langs boligvejene placeres vejbelysningen i rabatarealet i samme side som træerne
Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

5.14 Der skal placeres træer langs vejene.
Langs begge sider af fordelingsvejen skal opstammede egetræer i skillerabatten mellem fællesstierne og kørebanen.
Langs stamvejene placeres mindre, blomstrende træer i min. str. 12-14 (F.eks. bypære, røn, paradisæble, kirsebær eller tjørn) i rabatarealet i samme side som fortovsarealet.
Langs boligvejene placeres mindre, blomstrende træer i min. str. 12-14 (F.eks. bypære, røn, paradisæble, kirsebær eller tjørn)i rabatarealet i samme side som vejbelysningen.

5.15 Der skal jf. Lov om offentlige veje - kapitel 6 og Lov om private fællesveje - kapitel 8, §27 udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier, som skal godkendes hos Horsens Kommune og have samtykke fra Politiet jf. Færdselsovens § 100. Før vejprojektet er godkendt, kan der ikke udstedes byggetilladelse.

Redegørelse

Lokalplanområdet dækker over et stort areal og der er behov for etablering af en ny vejadgang til området. Der skal etableres en ny vejadgang fra Egebjergvej uden for lokalplanens område, som også skal sikre en eventuel fremtidig byudvikling nord for lokalplanområdet.

Egetræerne langs Egebjerggårdsvej vil danne en allé, der skaber et flot vejforløb gennem området både som bilist men også som et karaktergivende element i den samlede udstykning. De øvrige vejtræer og græsrabatter vil skabe en grøn udstykning, med stedkarakteristiske plantearter, der passer ind i området.

6.1 Der anlægges minimum 2 p-pladser pr. bolig i åben-lavt byggeri. I områder med tæt - lav bebyggelse skal der etableres 1,5 p-plads pr. bolig med individuel parkering.

Redegørelse

Parkeringskrav i henhold til Kommuneplanens norm.

7.1 Området skal tilkobles den kollektive varmeforsyning.

7.2 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.

7.3 Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S.

7.4 Der anvendes parkarmaturer som vej- og stibelysning i henhold til Horsens Kommunes belysningsplan.

7.5 Stier mellem Egebjerggårdsvej, Skovvej og Vandværksvej skal være belyst.

8.1 Bebyggelsen skal følge intentionerne, der er vist på illustrationsplanen, Kortbilag 3 og 4 og beskrevet i redegørelsen. Den omtrentlige størrelse på boligområderne fremgår af bilag 3.

8.2 I områder til åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten pr. ejendom ikke overstige 30.

8.3I områder til tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40.

8.4 Ny bebyggelse skal underordne sig følgende byggelinier:
Stamveje min. 5 meter fra vejskel.
Boligveje min. 2,5 meter fra vejskel,
Derudover er der udlagt byggelinjer i forhold til skoven på 30 meter, mosen 25 meter og den sydlige afgrænsning 20 meter, som vist på kortbilag 3.

8.5 Boligerne må maksimalt have en højde på 8,5 m, regnet fra naturligt terræn.

8.6 Områdets naturlige terræn skal søges bevaret. Der må terrænreguleres +/- 1 meter. Regnvandsbassiner og vejudlæg er undtaget. Der henvises til Horsens Kommunes vejledning 'Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde'.

8.7 Indenfor delområdet 2, hvor terrænet er meget kuperet, skal terrænet så vidt muligt optages i bebyggelsen. Terrænforskelle skal primært optages ved niveaudeling frem for terrænregulering, jf. redegørelsen. Man skal ved niveaudeling undgå unødige bygningshøjder og høje sokler. Således skal sokkel og gulvkote følge terrænets fald. Sokkelhøjden skal søges minimeret. På grunde med skrånende terræn skal der i forbindelse med byggesagsbehandlingen fastlægges et eller flere niveauplaner, bl.a. med henblik på at bebyggelsen tilpasses terrænet. På grunde med hældende terræn kan etableres forskudte niveauer. Der henvises til Horsens Kommunes vejledning 'Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde'.

8.8 Der må ikke opføres bygninger uden for parcellerne. Hver grundejerforening må dog opføre 1 mindre bygning i 1 etage på op til 25 m2 til redskaber til vedligehold af områdets fælles grønne arealer. Bygninger over 10m² vil kræve en byggetilladelse.

Redegørelse

Områdets naturlige terræn skal så vidt muligt bevares.

9.1 Udvendige bygningssider og tage må ikke være reflekterende.

9.2 Solvarme- eller solcelleanlæg skal udføres med antirefleksbehandlet overflade og være parallelle med tagflader og/eller facader.

9.3 Bebyggelsens facader skal holdes i afdæmpede farver - jordfarver, gråskala og hvid, samt andre afdæmpede farver (eks. mørkeblå og mørkegrøn) til vinduer, døre m.v.

9.4 Signalfarver må ikke anvendes.

9.5 Af hensyn til vandmiljøet må der ikke anvendes tagmaterialer af kobber.

Redegørelse

Bebyggelsen vil danne en delvist afrundning af Egebjerg mod nord og ligger delvist op mod Hansted skov. Der er derfor lagt vægt på at bebyggelsen kun må opføres i dæmpede farver.

10.1 Private haver skal afgrænses af levende hegn, såsom hække eller anden beplantning.

10.2 Alle hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hegn mod vej,
sti og fællesarealer skal placeres mindst en 0,5 meter fra skel.

10.3 Ved etablering af tæt - lav boligbebyggelse skal der indrettes opholds - og legeområder i de grønne fællesarealer.

10.4 Der skal plantes egetræer som allébeplantning i begge sider af fordelingsvejen, som vist på kortbilag 3.

10.5 Der skal plantes blomstrende vejtræer i den ene side af primær og sekundære lokalveje, f.eks. bypære, røn, paradisæble, kirsebær eller tjørn. Plantningen af disse træer er en del af byggemodningsprojektet/færdiggørelsen.

10.6 Der skal etableres et beplantningsbælte i 10-20meters bredde langs lokalplanens vest som vist på kortbilag 3, som blandt andet skærmer for udsigten mod erhvervsområdet mod vest. Beplantningsbæltet skal bestå af hjemmehørende arter som feks. tjørn, røn, hassel, hyld og kornel.

10.7 Der skal friholdes et areal på min. 20 meter langs lokalplanens sydlige afgrænsning som vist på kortbilag 3. Arealet udlægges som græs og danner en grøn overgang mellem eksisterende bebyggelse og den nye udstykning. Området skal være offentligt tilgængeligt.

10.8 De fælles friarealer skal fremstå grønne og henligge i græs eller anden lav bevoksning.

10.9 De rekreative arealer må ikke udstykkes og skal fremtræde som fælles for området i sin helhed.

10.10 Regnvandsbassiner indgår i de rekreative arealer og skal fremtræde som fælles for området i sin helhed.

10.11 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med byggeriets øvrige arkitektur og materialeholdning.

10.12 Ved byggemodningen udarbejdes en koteplan der efterfølgende administreres som grundenes eksisterende terræn, i forhold til lokalplanens øvrige bestemmelser om terrænregulering.

10.13 Tilstanden af beskyttede naturområder langs lokalplanens afgrænsning mod vest og øst må ikke ændres uden forudgående tilladelse fra Horsens Kommune.

Redegørelse

Lokalplanområdet grænser op mod det åbne land og vil opleves fra det omgivende vejnet og landskab. Det er derfor væsentligt at udstykningen formidler overgangen mellem bebygget og ubebygget nænsomt.
Ved etablering af beplantningsbælter og træer langs veje skabes der en grøn karakter i området, som mindsker udsigten til erhvervsområdet mod vest.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret: de i § 6 og §10 nævnte parkeringsarealer, fælles- og friarealer og beplantning i overensstemmelse med udstykningsplanens principper.

12.1 Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet.

12.2 Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes for så vidt angår udgiftsfordelinger.

12.3 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning.

12.4 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.5 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

12.6 Kommunen kan også kræve at foreninger optager tilgrænsende ejendomme/områder i foreningen.

Redegørelse

Det kan være mest hensigtsmæssigt at oprette en separat grundejerforening eller tilsvarende for områder, som anvendes til tæt - lav boligbebyggelse. Organisationsformen afhænger af om der er tale om andelsboliger, ejerboliger eller andet.
I salgsvilkårene vil Horsens Kommune kræve, at grundejerforeningen vederlagsfrit tager skøde på områdets fællesarealer og andre fællesanlæg.
Grundejerforeningen overtager arealerne, når området efter Horsens Kommunes vurdering er tilstrækkeligt udbygget, dog senest når halvdelen af grundene er bebygget.

13.1 Private servitutter der er uforlignelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Redegørelse

På matrikelnumrene indenfor lokalplanens afgrænsning er tinglyst en række servitutter. De servitutter, der er tinglyst på matrikler i lokalplanområdet, er gennemgået. Her nævnes den, der kan have betydning for lokalplanen.
29.1.1974 Deklaration lyst matr.nr. 16a og matr.nr. 15a (nu 16k) Egebjerg By, Hansted vedrørende 1 stk. elmaste transformerstation og 185 meter kabel i fri mark.

14.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

14.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

14.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.