Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene: Naturbeskyttelse, landskab, og befolkning og sundhed.

Dele af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje, som forudsættes reduceret. Lokalplanen sikre en afstand og visuel forbindelse til skovbrynet.

Vest for området ligger en sø og en mose, der er omfattet af naturbeskytttelseslovens § 3. Øst for området findes et beskyttet overdrev. Der er foretaget en tilstandsvurdering af områderne og planen er udformet, så den ikke ændrer på naturtilstanden.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 2.