Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Hovedstruktur

Vision

Af Kommuneplan 2013 fremgår det i afsnittet naturen og natur i byerne at:
Der skal i højere grad etableres natur som en integreret del af nye byområder, og der skal arbejdes for at skabe tilgængelighed fra eksisterende og fremtidige byområder til naturen. Borgernes sundhed er tæt knyttet til mulighederne for bevægelse. Blandt andet derfor er det ønsket at styrke de rekreative og fysiske udfoldelsesmuligheder i boligområderne og andre byområder.

Bymønster og byroller

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur, da der i lokalplanen sikres mulighed for sikre byvæksten, ved at udlægge området til etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i Egebjerg som Mellemby. Samtidig styrkes områdets eksisterende kvaliteter med en hensyntagen til naturværdierne skov, terræn og beskyttet natur.

Kommuneplanens retningslinjer

Arealforbrug

Der kan opføres mellem ca. 140 boliger indenfor lokalplanområdet, der har en størrelse på ca. 17 ha. Det svarer til, at der er ca. 8 boliger pr. ha. Jf. retningslinjer for byudvikling tillæg 7. Det skal bemærkes, at der er udlagt arealer til regnvandsbassiner og at dele af området er omfattet af en skovbyggelinje.

Husdyrproduktioner i by- og byudviklingsområder

Ifølge Husdyrloven er det ikke tilladt at etablere nyanlæg eller udvide eksisterende husdyrbrug, som giver anledning til øget forurening i kommuneplanens eksisterende og fremtidige byzone­ eller sommerhusområder.

Når kommunen modtager en ansøgning om udvidelse af et større husdyrbrug, som ikke giver anledning til øget gene, skal det konkret vurderes, om udvidelsen vil være i strid med den fremtidige anvendelse i det pågældende område.
De forhold, der skal vurderes i dialog med landmanden, kan være produktionens størrelse, udviklingsmulighederne for virksomheden, anlæggets afskrivningstid, tidshorisonten for ind­ dragelse af området til byudvikling, arronderingsforhold m.m.

Ved udvidelse og ændring af husdyrbrug tæt på by- og byudviklingsområder skal hensynet til byernes muligheder for udvikling på den ene side og hensynet til landbrugets investeringssikker­hed på den anden side nøje vurderes.

Der er planer omkring neddrosling af svineproduktionen nord for lokalplanområdet indenfor den nærmeste fremtid i takt med udbygningen af lokalplanområdet. I perioden indtil da, kan det ikke afvises, at der kan forekomme lugtgener i lokalplanområdet.

Der er således foretaget en afvejning mellem ønsket om at få en sammenhængende byudvikling kontra ønsket om at sikre et eksisterende husdyrbrugs overlevelsesmuligheder/investeringssikkerhed.

Friluftsformål - Generelt

Friluftsmulighederne skal forbedres og befolkningens adgang til natur- og friluftsområderne skal sikres og forbedres især tæt på boligområder. Samtidig skal den rekreative brug af det åbne land ske under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkningen. Når der etableres nye bolig- og industriområder anlægges der i mange tilfælde regnvandsbassiner. Det er vigtigt, at disse bassiner anlægges og placeres på en sådan måde, at bassinerne kan indgå som naturelementer og på den måde bidrage til at højne områdernes rekreative værdier. Regnvandsbassinerne udformes som rekreative landskabselementer og vil indgå som naturelementer i udstykningen. Der skabes stilforbindelser på tværs af udstykningen, så også adgangen til Hansted skov øges for både nye og eksisterende beboere i området.

Lokalplanen er i overensstemmelse med med kommuneplanens retningslinjer, da lokalplanen forudsætter en nedsat svineproduktion og kvalificere landskabs og naturforholdene i området.

Kommuneplanens rammedel

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme HR.06.B.19. som udlægger områdets anvendelse til boligformål; Etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.