Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Omkring Hansted skov er der en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Der optages bestemmelser i lokalplanen om at der udlægges en afstand til skovbrynet på min. 30 meter. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at linjen reduceres. Den må ikke reduceres til mindre end 30 meter og i princippet som vist på kortbilag 3 og 4. Lokalplanområdets disponering tager hensyn hertil. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skovbyggelinjen regnes 300 meter fra skovbrynet, og indenfor denne afstand er der forbud mod at bygge. Naturstyrelsen kan ophæve/reducere skovbyggelinjen, mens kommunen kan dispensere fra linjen. Skovbyggelinjen gælder for en del af lokalplanområdets sydøstlige del.

Naturbeskyttelse og landskab

Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger en mose og en sø, der begge er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. Naturområderne indgår i områdets grønne karakter. Der er foretaget en tilstandsvurdering af områderne og planen er udformet, så den ikke ændrer på naturtilstanden. Øst for lokalplanområdet ligger et overdrev der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Der må ikke ske ændringer af overdrevets tilstand gennem anvendelsen af lokalplanområdet.

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet. Landskabsmæssigt befinder det 21 ha store areal sig i et højtliggende relativt jævnt terræn, som er en del af Gedved-bakken, et 6x10 km stort højtliggende bakkeparti, som bliver gennemskåret af Tolstrup Å. Området afgrænses mod vest af en let faldende flade ned mod et moseområde, som henligger som natur og som er et oprindeligt træk – her var også sø eller mose tilbage i forhistorisk tid. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af stejle skrænter i den dybt nedskårne erosionsdal, hvori Tolstrup Å løber. Lokalplanområdet henligger i dag som dyrket mark. Området grænser mod syd op til den oprindelige Egebjerg landsby. Egebjerg er nævnt første gang i 1328, men museets udgravninger i landsbyen viser, at der har ligget gårde på stedet så langt tilbage som 1000-tallet, altså i vikingetiden.

Der findes inden for selve lokalplanområdet ét registreret fortidsminde, nemlig en overpløjet gravhøj, sb. 160502-43. Gravhøjen har været beliggende på det højeste punkt i landskabet. Det højtliggende og jævne terræn har været meget velegnet til bebyggelse og andre typer af aktiviteter gennem hele forhistorien. Nærheden til landsbyen betyder, at der er risiko for at der kan findes fortidsminder fra både middelalder og ældre perioder i jorden.

Hvor lokalplanområder rammer den eksisterende bebyggelse på Gl. Egebjergvej har der været flere nu sløjfede gårde, hvis alder ikke kendes. Disse gårde vil der givetvis være spor af i jorden på dette sted. Sydøstligt i området kendes fra gamle kort en samling af huse og gårde kaldet Skovgårde. Flere af disse gårde er sløjfede, mens nogle stadig findes bevaret udenfor lokalplanområdet. I områdets sydøstlige hjørne ses en stor firlænget gård på tidligere kort.

Ser man lidt ud over lokalplanområdet er der tidligere både nord-vest for og syd for Egebjerg, men i ret nær afstand påvist og undersøgt meget store bebyggelser fra både den ældre og den yngre jernalder.

Det er således Horsens Museums vurdering, at der i hele lokalplanområdet er risiko for, at der kan findes skjulte, væsentlige fortidsminder. Derfor må det kraftigt anbefales, at der forud for de videre udstykningsplaner foretages arkæologiske forundersøgelser.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk eller arkæologisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Der findes en større landbrugsejendom umiddelbart nord for lokalplanområdet. Landbrugsejendommen rummer en stor svineproduktion med 222 dyreenheder. Der er planer omkring neddrosling af svineproduktionen nord for lokalplanområdet indenfor den nærmeste fremtid i takt med udbygningen af lokalplanområdet. I perioden indtil da, kan det ikke afvises, at der kan forekomme lugtgener i lokalplanområdet.

Vejloven

Der skal jf. Lov om offentlige veje - kapitel 6 og Lov om private fællesveje - kapitel 8, §27 udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier, som skal godkendes hos Horsens Kommune og have samtykke fra Politiet jf. Færdselsovens § 100. Før vejprojektet er godkendt, kan der ikke udstedes byggetilladelse.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matr.nr. 16a og 16k Egebjerg By, Hansted. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på de nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.