Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Der skal etableres en ny trafikvej (gennemfartsvej) fra Egebjergvej til forsyning af lokalplanområdet. Vejen får navnet Egebjerggårdsvej med reference til Egebjerggård, som ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området er planlagt til separatkloakering. Spildevandet skal ledes til Horsens Centralrenseanlæg renseanlæg.

Regnvand afledes til henholdsvis Tolstrup Å og mose vest for lokalplanområdet. Der skal etableres våde regnvandsbassiner i henholdsvis delområde 3 og umiddelbart syd for lokalplanområdet til forsinkelse og rensning af regnvand forinden afløb til recipient. Udløb og bassin anlægges efter anvisning fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,28. Overstiger befæstelsen 0,28 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,28 overholdes.

For at sikre, at der ikke sker ændringer i de hydrauliske forhold i mosen øst for planområdet, skal halvdelen af regnvandet ledes til mosen via regnvandsbassin eller grøft.

Der er et stort bluespot område nordøst for lokalplanområdet, som strækker sig ind i lokalplanområdet.

Habitatvurdering

Natura 2000-områder og bilag IV arter

I henhold til Habitatbekendtgørelsens §8, stk. 4 og §11 skal der laves en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) eller ødelægge de arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000 område (nr. 52, Horsens Fjord) ligger i en afstand af ca. 8 km sydøst for stedet og vurderes derfor ikke at blive påvirket af projektet. Der er inden for et 10 km område registreringer fra Aarhus Universitet (DCE) af flere bilag IV arter (flere arter af padder og flagermus samt markfirben og odder).

Vurdering

Horsens Kommune vurderer, at de planlagte ændringer ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, Natura 2000-området er udpeget for. Ændringerne vil heller ikke have en skadelig virkning på yngle- eller rasteområder for bilag IV arter i området.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vandværk.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Horsens Kommunes ”regulativ for dagrenovation og husholdning/Affaldshåndteringsplan”. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.

Jordforurening

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Undtagelse fra områdeklassificering

Når et areal overgår fra landzone til byzone bliver området omfattet af områdeklassificering med mindre området udtages fra områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven.
Med baggrunde i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet som helhed, vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Horsens Kommune planlægger derfor at udtage området af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a.