Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger. Planen opdeles i 2 delområder. I delområde 1 fastlægges anvendelsen til etage-punkthuse mens delområde 2 fastlægger anvendelsen til højst 102 tæt lav boliger i 2 plan. Lokalplanen har bestemmelser om byggeriets udseende, højder, farver og materialevalg og bestemmer også hvordan byggeriet skal placeres i forhold til det bakkede terræn. Der er endvidere bestemmelser om blandt andet vej- og stiforhold samt hvordan de grønne arealer skal anvendes og indrettes.

Bebyggelsen

Bebyggelsen for delområde 2 skal følge principperne, der er vist på illustrationsplanen. For delområde 2 placeres byggeriet inden for byggefeltet angivet også på illustrationsplanen.

Ubebyggede arealer og beplantning

Terrænreguleringer skal begrænses til det nødvendige for, så vidt muligt, at bevare områdets topografi.

Regnvand ledes til regnvandsbassin (nedsivningsbassin) på fællesarealet som vist på illustrationsplanen. Bassinet anlægges som naturlignende vandhul med permanent vandspejl og en dybde på mindst 1 meter. Brinkerne anlægges med hældning på mindst 1:5. De tilsås med naturgræs, der slås 1-2 gange årligt. På nord- og østsiden af bassinerne kan plantes nogle få grupper af træer og buske Grunden til, at der ikke plantes på syd- og vestsiden af bassinet er, at der på denne måde skabes bedre naturforhold, og dermed en bedre selvrensning af vandet i bassinet. Der skal sikres vejadgang til bassinerne af hensyn til drift og vedligeholdelse af disse.