Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter.

Mellembyerne, Hatting, Sdr. Vissing, Nim, Lund, Østbirk, Gedved, Hansted-Egebjerg, Hovedgård og Søvind er primært bosætningsbyer og skal fortsat udvikles som sådan, med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud og mulighed for butikker til lokal forsyning.

Landsbyerne udgør et stort spektrum af bydannelser i det åbne land, lige fra småbyer som Ås, Elling og Tyrsting til en større landsbyer som Grædstrup, Tvingstrup og Sejet. Nyt boligbyggeri vil i begrænset omfang kunne foregå som huludfyldning i de afgrænsede landsbyer og i Sejet skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Den syd-vestlige del af delområde 2 er beliggende i Bevaringsværdigt landskab. Kommuneplanens mål for beskyttede landskaber er, at landskaber, der i kraft af dramatik, mangfoldighed, monotoni, særligt geologisk eller kulturhistorisk indhold besidder en væsentlig æstetisk-, rekreativ-, eller fortællemæssig værdi skal beskyttes. Landskabsværdierne skal forøges gennem landskabsplanlægning og plejetiltag. Befolkningens adgang til de værdifulde landskaber skal forbedres bl.a. via anlæg af stier og opholdsarealer samt information. Endvidere står der i kommuneplanens retningslinjer for de værdifulde landskaber at disse som hovedregel skal friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri eller anlæg tillades på grund af væsentlig samfundsmæssig betydning, fordres høj arkitektonisk kvalitet og samspil med landskabet. Det er Horsens Kommunes vurdering at lokalplanen på linje med den tidligere vedtagne lokalplaner 5 - 2010 Egebjerg bakke og 11 - 2010 Egebjerg Bakke II, tilgodeser alle de nævnte målsætninger og retningslinjer. Bebyggelsen opføres af landskabelige hensyn i mørke jordfarver. Bebyggelsestypen (tæt-lav og etage-punkthuse) og bebyggelsens placering og krav til forskydning og aftrapning af de sammenbyggede boliger fremhæver det stedlige terræn. Det sikres tillige at de mere plejede grønne landskaber glider sammen med de naturprægede landskaber omkring søen. umiddelbart syd for lokalplanområdet. Lokalplanen imødekommer den, i forbindelse med Kommuneplan 2009-21 udarbejdede miljø- vurderings anbefalinger vedr. landskabs- og naturforhold, og vil samlet set højne naturindholdet samt øge tilgængeligheden og de rekreative kvaliteter i området.

Lokalplanområdet ligger i kommuneplanramme HR.06.B.18 hvis anvendelse er fastlagt til boligformål; etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål.

Kommunplanramme, HR.06.B.16 med Lokalplanområdeafgrænsning