Beliggenhed & eksisterende forhold

 

Lokalplanområdet ligger i den vestligste del af "mellembyen", Egebjerg, der ligger umiddelbart nord for Horsens by. Det samlede lokalplanområde er på ca. 3 ha og ligger umiddelbart øst for Skanderborgvej. Mod nord ligger terrænet ca. i kote 32 (32 meter over havets overflade) og falder, over en afstand på ca. 200 meter mod syd til kote ca. 15. Mellem lokalplanområdet og Skanderborgvej er der delvist eksisterende læbeplantning. Området har udsigt over den eksisterende sø og et regnvandsbassin, der ligger mod syd. Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Rådvedvej via den relativt nye Langagergård. Ved realisering af lokalplanen delområde 1 vil ejendommen Gl. Kirkevej 41 blive nedrevet. Skanderborgvej er pålagt 20 meter vejudvidelseslinje fra vejmidte + højde- passagetillæg (se illustrationsplan, samlede lokalplanområde.

Trafikstøj

Området ligger indenfor kommuneplanens fælles planlægningszone for støj. Efter retningslinjen herfor, må arealet ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Teknik og Miljø har som vejmyndighed givet principielt tilsagn om at der kan opsættes støjskærm på vejarealet ved Skanderborgvej efter Teknik og Miljøs anvisninger. Støjskærmens placering og udformning skal godkendes af vejmyndigheden. Udgifter til etablering af denne støjskærm afholdes af udvikleren af lokalplanområdet. Vedligeholdelse af støjskærmen påhviler efterfølgende områdets grundejerforening ligesom denne vil skulle afholde de udgifter, der vil være forbundet med fjernelse og genetablering af støjskærmen som følge af en eventuel vejudvidelse af Skanderborgvej. Disse forhold vil blive tinglyst.

 

Det skal dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj på boligområder kan overholdes med den foreslåede støjskærm. Lokalplanen indeholder flere bestemmelser, der sikrer en overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, såvel indendørs i boligerne som på udendørs opholdsarealer og som en forudsætning for ibrugtagen af beboelse i lokalplanområdet. Støjgrænserne er til forskel fra tidligere angivet som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud. Støjgrænsen for støjisolerede boliger i sove- og opholdsrum er Lden 46 dB, beregnet med åbne vinduer i møbleret rum. Det forudsættes, at alle oplukkelige vinduer er åbnet til et åbningsareal på 0,35 m2 pr. vindue, og at efterklangstiden er 0,5s.

Luftfoto, eksisterende forhold med Lokalplanafgrænsning