Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet. Hele lokalplanområdet blev arkæologisk forundersøgt i 2011. På baggrund af forundersøgelsen blev udpeget flere lokaliteter med væsentlige fortidsminder. En del af disse blev efterfølgende undersøgt ved egentlige udgravninger.

Flere lokaliteter er endnu ikke undersøgt arkæologisk og skel derfor enten udgraves eller friholdes for anlægsarbejde. Det drejer sig om de tre områder, der er vist med rødt polygon på nedenstående illustration. I det nordligste felt er registreret grøfter, der er tolket som systemgrave. Midt i skråningen er udpeget et område med kulturlag i en tør lavning midt på bakken.

Det sydligste felt er beliggende på kanten af det våde område i hvilket der er gjort flere offerfund, blandt andet en neolitisk (yngre stenalder) kobberfladøkse.

Lokaliteter, der endnu ikke er undersøgt er markeret med rødt

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter i området. Det drejer sig om flere arter af flagermus, padder, odder og markfirben.

Et regnvandsbassin i den sydligste del af lokalplanområdet skal muligvis udvides. Bassinnet er etableret i 2011. Bassinet er besigtiget den 27. april 2016 i forbindelse med sagsbehandlingen. Bassinet har udviklet et dyre- og planteliv, der gør, at det er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og bassinet vil blive registreret som sådan i forbindelse med denne sag. I forbindelse med besigtigelsen blev der fundet frøæg i bassinet. Der vil derfor i forbindelse med eventuel ansøgning om udvidelse / uddybning af bassinet, blive givet dispensation med vilkår om, at arbejdet skal udføres uden for ynglesæson. Der er ligeledes i VVM- screeningen til lokalplanen beskrevet, at der forudsættes udlagt en bræmme rundt om bassinet på 20-30 meter til fourageringsområde for padderne.

Der inddrages eller påvirkes derudover ikke arealer, som kan være egnet som yngle- eller rasteområder for nogen af bilag IV-arterne.

Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.

Samlet vurdering vedrørende udpegningsgrundlag og bilag IV-arter.

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området
  • medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder