Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af lokalplanområdet efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Anvendelse af området (gældende planlægning for området)
  • Trafikale forhold ved gennemførelse af projektet.
  • Visuelle påvirkning af nærmiljøet og de omgivende landskaber (Miljøvurderingen for området, foretaget i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2009-21)

Som grundlag for afgørelsen i forhold til lokalplanens visuelle påvirkning af nærmiljøet og de omgivende landskaber har kommunen inddraget miljøvurderingen af området, som blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009-21. Derudover ligger visualiseringerne lavet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 5-2010 til grund.

Miljøvurderingen siger om området, at ”De foreslåede boligområder har ud fra en landskabelig betragtning en fornuftig placering, idet byen herefter fortsat fremstår samlet og velafgrænset i forhold til det omgivende landskab og eksisterende vejstrukturer...” og videre ”Den sydlige halvdel af de to områder indgår i det særligt værdifulde landskab, der er udpeget omkring tunneldalen syd/sydvest for byen. Områderne ligger i det skrånende terræn, der på dette sted afgrænser tunneldalen og morænebakken. Det er vigtigt, at disponering, udbygning og afgrænsning af disse områder sker med væsentlige hensyn til, hvordan boligområdet vil opleves fra tunneldalen, således at landskabsoplevelsen ikke forringes...”

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 5 - 2010, Egebjerg Bakke blev der på foranledning af Teknik og Miljø udarbejdet omfattende visualiseringer af forskellige alternativer for at belyse, hvordan den samlede bebyggelse i dispositionsplanområdet (området udlagt til byudvikling) vil opleves fra tunneldalen, således at landskabsoplevelsen ikke forringes. Visualiseringerne omfattede hele dispositionsplanområdet og altså ikke kun det daværende eller nuværende lokalplanområde. Disse visualiseringer dannede baggrund for vurderingen af bebyggelsens omfang (højde) og udseende (farveholdning) indenfor dispositionsplanområdet.

Visualiseringerne viste med tydelighed, at en bebyggelse i hvid (eller meget lys farve) ikke ville være acceptabel i forhold til påvirkning af det store landskab omkring Store Hansted Ådal eller fra det mindre omkring Lille Hansted Ådal. Set på afstand ville bebyggelsen ganske enkelt blive for synlig og dominerende.

Denne lokalplan fastlægger derfor, i lighed med lokalplan 5 - 2010 og 11-2010, at bebyggelse skal opføres i mørke jordfarver, hvilket vil få bebyggelsen til at falde i med landskabets farver. Vedrørende etageantal kunne Teknik og Miljøs efter en vurdering konkludere, at der fra afstand betragtet ikke var nævneværdig forskel på bebyggelse i op til 3 etager eller i op 5 etager. Bebyggelse i 5 etager vurderedes ikke at virke dominerende eller negativt på landskabsoplevelsen og vil kun blive tilladt langt fra eksisterende åben-lav bebyggelse. Samtidig bevaredes horisontlinien - dvs. den linie som bebyggelse eller beplantning samlet set har mod himlen. I nærværende lokalplan fastsættes en maksimum byggehøjde for den tæt-lave bebyggelse på 2 etager (6 meter) og for etage-punkthusene på 3 etager (10 meter). Der er således tale om en reduktion af byggehøjden i forhold til hvad den gældende planlægning giver mulighed for. Området fortættes derimod i delområdet for den tæt-lave bebyggelse. Dette søges kompenseret ved, at der i lokalplanen optages bestemmelser om, at bebyggelsen gennem "fortanning" / forskydning og aftrapning af de enkelte sammenbyggede boliger skal tilpasse sig det kuperede terræn. Det vurderes at lokalplanen sikrer at området fortsat vil have et grønt udtryk set fra Hansted ådal. Dette sikres gennem anlagte haver til de enkelte boliger og fælles grønne friarealer samt bestemmelser om placering af parkeringspladser. Samtidig vurderes det, at det samlede boligområde fremadrettet vil udgøre en sammenhængende helhed.

Trafikalt ændres der ikke med lokalplanen væsentligt på trafikmængden, idet antallet af boliger i området vil være det samme. Adgangen ændrer sig derimod væsentligt, idet lokalplanområdet for den tæt-lave bebyggelse nu alene foregår fra Rådvedvej ad Langagergård, hvor adgangen til området tidligere også forgik fra Gl. Kirkevej. Der vil med bestemmelser i lokalplanen om udformning af vejanlæg samt udbygningsaftale blive sikret, at trafikken kan håndteres forsvarligt og tilfredsstillende via Langagergård.