Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanen udarbejdes for at give mulighed for at bygge højst 102 tæt-lav boliger samt etage-punkthuse som boliger i Egebjerg Bakke. Lokalplanen skal primært afløse den gældende lokalplan nr. 11 -2010, Egebjerg by, for delområde 2, som giver mulighed for opførelse af boliger i form af punkthuse opført som etagebyggeri mellem 3 og 5 etager. Den ny lokalplan opdeles i 2 delområder for henholdsvis tæt-lav boliger og for etage-punkthuse (se illustrationsplan) Ved vedtagelse af denne lokalplan aflyses altså de gældende lokalplaner (2010-5 og 2010-11) for de dele af lokalplanområderne, som omfattes af denne nærværende lokalplan.

Med lokalplanen sker der en delvis fortætning af området sammenlignet med hvad den eksisterende lokalplan giver mulighed for. Det bebyggede areal forøges og de grønne fælles friarealer reduceres dermed. Overordnet set er det intentionen, at et nyt projekt, bestående af ca. 100 tæt-lav boliger og muligheden for etage-punkthuse, tilpasses det stærkt kuperede terræn i Egebjerg Bakke. Det skal fortsat sikres, at området får et grønt præg, men hvor udenomsarealerne nu fortrinsvis udlægges som arealer tilhørende de enkelte boliger. Det er derfor vigtigt at bebyggelsen tilpasses terrænet, således at behovet for terrænregulering begrænses til et minimum. "Fortanding" / "forskydning" og "aftrapning" i bebyggelsen skal derfor prioriteres højt fremfor terrænregulering, som foretages alene af hensyn til at minimere byggeomkostningerne. Det er vigtigt at bebyggelsesplanen ensrettes således at parkering for de ca. 100 tæt-lav boliger sker mod samme verdenshjørne (nord) og at carporte / garager / udhuse og overdækkede arealer indtænkes i byggeriet fra starten, så placering, udformning og materialevalg bliver ens. Disse sekundære bygninger kan integreres eller sammenbygges med boligerne og skal ligesom den primære bebyggelse sikres ensartethed fremadrettet.