Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanen formål

1.1 at give mulighed for opførelse af tæt-lav boliger samt etage-punkthuse.

1.2 at sikre at bebyggelsen tilpasser sig det stærkt kuperede terræn, så bebyggelsen understreger områdets topografi. Dette skal ske gennem "fortanning" / forskydning samt aftrapning af de enkelte tæt-lav boliger. For etage-punkthusene skal det kuperede terræn synliggøres ved at skabe åbne grønne friarealer mellem punkthusene.

1.3 at den tæt-lave bebyggelse ensartes i udformning, farver og materialevalg. Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, udestuer og lignende skal ligeledes opføres ensartet. Udhuse og carporte skal placeres og opføres som vist og beskrevet på bilagene"Illustrationsplan, samlede lokalplanområde" og "Princip for skure og carporte".

1.4 at sikre at parkering til de enkelte tæt-lav boliger (delområde 2) etableres ved den enkelte bolig (delområde 2). For etage-punkthusene skal parkering etableres som fællesparkering (delområde 1).

1.5 at sikre bebyggelsen farvemæssigt fremstår i dæmpede mørke jordfarver.

1.6 at sikre at beplantning udføres som lav beplantning, som understreger terrænnets topografi. Mod syd skal det sikres at lokalområdet får en naturlig sammenhæng til det grønne rekreative friareal med henholdsvis regnvandsbassinet og søen.

1.7 at lokalplanområdet, henholdsvis delområde 1 og delområde 2, sikres tilstrækkelig vejadgang.

1.8 at der etableres vej- stianlæg, der sikrer offentlighedens adgang gennem lokalplanområdet og fra lokalplanområdet til det rekreative område mod syd.

1.9 at støjafskærmning mellem lokalplanområdet og Skanderborgvej udføres og udformes i materialer og med begrønning / beplantning så samspillet resulterer i en høj visuel kvalitet.

1.10 at sikre at lokalplaner 5-2010 og 11-2010 aflyses for de områder, der er omfattet af denne lokalplan.

Redegørelse

Det er vigtigt at områdets topografi bevares og understøttes af byggeriet. Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab." Fortanning" / forskydning og aftrapning af byggeriet skal sikres således byggeriet i videst mulig omfang tilpasser sig terrænet og ikke omvendt. Det kan således ikke tillades at der terrænreguleres for at skabe sammenbyggede boliger med ens gulvkote kote, hvor terrænet ikke taler for det eller hvis opfattelsen af det stærkt skrånende terræn derved forsvinder. Byggeriet skal holdes i dæmpede mørke jordfarver for ikke at "lyse op" i det bevaringsværdige landskab.
Støjafskæmningen mellem lokalplanområdet og Skanderborgvej skal i samspillet mellem materialer og begrønning / beplantning sikre en høj visuel kvalitet, fordi det er en af Horsens bys stærkt trafikerede indfaldsveje. Dette kan sikres både i valg af materialer, ved beplantning eller ved en kombination af disse.Det er vigtigt at indfaldsvejene til Horsens generelt virker indbydende.

2.1 Lokalplanområdet ligger i byzone.

2.2 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 5 br, 5 b og 5 c Egebjerg by, Hansted

Redegørelse

Området er tidligere overført til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplan 11-2010.

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til tæt-lav boliger samt boliger som etagepunkthuse. Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og i delområde 2.

3.2 Lokalplanområdet må ikke anvendes til parkering af lastbiler, større varevogne (over 3500 kg), campingvogne, både og lignende.

3.3 Der skal sikres offentlig adgang via vej og stianlæg gennem lokalplanområdet til det rekreative grønne areal, som ligger syd for lokalplanområdet.

For delområde 1 gælder

3.4.1 Delområde 1 må anvendes til boliger som etage-punkthuse.

3.4.2 I delområde 1 må kun den sydligste del bebygges (se illustrationsplaner).

For delområde 2 gælder

3.5.1 Delområde 2 må anvendes til højst 102 tæt-lav boliger (se illustrationsplan)

Redegørelse

Området ligger i bevaringsværdigt landskab. Parkering skal begrænses til det absolut nødvendige. Den nordligste del af delområde 1 skal anvendes som grønt fællesareal for lokalplanområdets delområde 1 samt for området omfattet af lokalplan nr. 5-2010 og må derfor ikke bebygges.

For delområde 1 gælder

Ingen bestemmelser

For delområde 2 gælder

4.2.1 Tæt-lav boliger i delområde 2 kan udstykkes med tilhørende privat udenomsareal (have).

4.2.2 Udstykninger til tæt-lav boliger i delområde 2 skal have en størrelse på mindst 125 m2.

5.1 Alle vejanlæg (stamveje og boligveje) skal udformes så det sikres, at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v. kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I blinde vejender skal der i henhold til vejlovgivningen etableres vendepladser for lastbiler som angivet på illustrationsplanen. Det skal sikres at alle vejanlæg herunder vendepladser udformes så tilstrækkeligt arealbehov ved retningsskift for lastbiler overholdes.

5.2 Overkørsler og tilkørsler til den enkelte ejendom/ bolig / bygning skal, hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladser på ejendommen / boligen / bygningen, udformes så de overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.

5.3 Der skal etableres trafikdæmpende foranstaltninger i det omfang det er nødvendigt for at sikre overholdelse af de hastigheder der er udlagt for henholdsvis stam- og boligveje.

5.4 Der skal sikres adgang for gående og cyklende trafik mellem lokalplanens delområde 2 og stamvejen "Annashåb", som ligger i lokalplanområde 5 - 2010.

5.5 De enkelte ejendomme / boliger / bygninger har adgangsvej fra boligvejene. Der kan ikke ske adgang til ejendommene / boligerne / bygningerne fra stamveje.

5.6 Der skal sikres tilstrækkeligt manøvreareal for boligvejene, mindst 7 meter.

5.7 Der skal sikres sti adgang mellem de enkelte delområder samt mellem de enkelte boligveje som angivet på illustrationsplanen.

5.8 Der skal sikres tilstrækkelig vejadgang frem til lokalplanområdets regnvandsbassiner (nedsivningsbassiner) for køretøjer i forbindelse med drift og vedligehold af disse.

For delområde 1 gælder

5.9.1 Delområde 1 trafikbetjenes ad den nordøstligste boligvej i delområde 2.

5.9.2 Boligvejen i delområde 1 ud- og anlægges efter bestemmelserne for boligveje delområde 2.

For delområde 2 gælder

5.10.1Delområde 2 trafikbetjenes fra Rådvedvej via den nord-syd gående stamvej Langagergård (se illustrationsplan).

5.10.2 Der etableres boligveje i delområde 2, som adgangsvej til de enkelte tæt-lav boliger.

5.10.3 Stamvejen udlægges i en bredde på mindst 10 meter med en anlagt bredde på kørebanen på 5,5 - 6 meter. Der skal langs den ene vejside på stamvejen anlægges 1,5 meter fortov.

5.10.4 Boligvejene som tilsluttes stamvejen skal udlægges i en bredde på mindst 8 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter.

5.10.5 Stamvejen udlægges til kørsel med lav hastighed 30 - 40 km/t.

5.10.6 Boligveje udlægges som lege- opholdsareal til kørsel med meget lav hastighed 10 - 20 km/t og der må ikke, ud over belægningsskift ske adskillelse af gang og kørearealer.

5.10.7 Parkering ud over for eksempel cykler, motorcykler, knallerter må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

Redegørelse

Belægningsmaterialer
Stamvejene anlægges med tæt fast kørebanebelægning i en bredde på mindst 5,5 - 6 meter (for eksempel asfalt eller betonstensbelægning).
Boligvejene anlægges med mindst 5,5 meter fast kørebanebelægning. Mindst 3 meter af kørebanebelægningen udføres i tæt fast belægning (asfalt eller betonbelægningssten). Mindst 2,5 meter af kørebanebelægningen kan udføres i åben belægning (for eksempel græsarmeringssten) eller tæt fast belægning. For at understrege at boligvejene er udlagt som lege- opholdsareal anbefales det, at der sker belægningsskift.
Manøvreareal
For at sikre 7 meter manøvreareal på boligvejene er det vigtigt at indkørsler får en længde på mindst 1,5 meter ud over en normal personbils længde.

6.1 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3500 kg), campingvogne, både og lignende.

For delområde 1 gælder

6.2.1 Parkering i delområde 1 skal for etage-punkthuse ske som fællesparkering. Der anlægges mindst 1 P-plads pr. bolig samt udlægges ½ P-plads pr. bolig. Der skal i delområde 1 anlægges tilstrækkelig cykelparkering for etage-punkthusene. Der skal anlægges 1 cykelparkeringsplads pr. rum i de enkelte boliger gange antallet af boliger.

For delområde 2 gælder

6.3.1 Parkering i delområde 2 skal anlægges ved den enkelte bolig. Der anlægges mindst 2 P-pladser pr. bolig.

Redegørelse

Området ligger i bevaringsværdigt landskab. Parkering skal begrænses til det absolut nødvendige. Af hensyn til indsigten til Lokalplanområdet fra Hansted Ådal skal parkering i delområde 2 så vidt muligt anlægges nord for den tæt-lave bebyggelse.

7.1 Regnvand fra befæstede arealer og tage, skal så vidt muligt afledes i åbne render og grøfter til regnvandsbassin (nedsivningsbassin), som ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Der kan udtagelsesvist, hvis dette ikke er teknisk muligt sættes regnvandsbrønde med tilhørende nedgravede regnvandsledninger.

7.2 der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til offentligt kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvandet ledes til regnvandsbassin (nedsivningssbassin), der i princippet placeres som vist på illustrationsplanen, og udformes efter anvisning fra Teknik og Miljø og efter intentionerne beskrevet under lokalplanens indhold.

7.3 Der skal mellem regnvandsbassinnet og søen begge mod syd ske foranstaltning, som sikrer at der ved kraftige vejr fænomener ikke sker overløb fra regnvandsbassinnet til søen eller omvendt.

7.4 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

7.5 Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S

7.6 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvand ledes fortrinsvis gennem åbne render / grøfter til regnvandsbassin(er) (nedsivningsbassin(er) umiddelbart syd for lokalplanområdet (se illustrationsplan).

7.7 Bassin(er) udformes med brinker med hældning på mindst 1:5. Brinkerne tilsås med naturgræs, der slås 1 - 2 gange årligt. På nord og østsiden af bassinerne kan plantes nogle få grupper af træer og buske.

7.8 Der skal etableres vejbelysning i henhold til vejreglerne. Der kan etableres stibelysning. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

7.9 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsnet.

Redegørelse

Afledning af regnvandet i åbne render og grøfter til regnvandsbassiner (nedsivningsbassiner) er at denne afledning skal bidrage positivt til oplevelsen af de grønne fællesarealer. Nedsivning af regnvand er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg 1-2013, Klimatilpasningsplanen. For at øge naturindholdet skal regnvandsbassinerne udformes som naturlignende søer eller vådområder. Det skal sikres, at naturtilstanden ikke hindrer funktionen som teknisk anlæg.
Grunden til, at der ikke plantes på syd- og vestsiden af bassinet er, at der på denne måde skabes bedre naturforhold, og dermed bedre selvrensning af vandet i bassinet.

For delområde 1 gælder

8.1.1 Bebyggelsen i delområde 1 skal placeres i byggefeltet på den sydligste halvdel af delområdet som angivet på illustrationsplanen. Der må ikke bygges på den nordligste del af delområdet udenfor byggefeltet.

8.1.2 Etage-punkthuse må i delområde 1 opføres i højst 3 etager eksklusiv eventuel parterre. Højden må være maksimum 9,8 meter målt fra det højeste punkt i bygningens fodaftryk. Dog er etagepunkthusenes maksimale højde angivet med koter (TK), som fremgår af illustrationsplanen for delområde 1. Elevatortårne og evt. konstruktioner for ventilationsanlæg kan opføres højere.

8.1.3 Der må i delområde 1 højst opføres 3 punkthuse med et samlet bruttoetageareal på 1.800 m2.

For delområde 2 gælder

8.2.1 Tæt-lav boliger må i delområde 2 opføres i højst 2 etager med en højde på maksimum 6,5 meter.

8.2.2 Bebyggelsesprocenten for delområde 2 må være højst 40 for det samlede delområde.

8.2.3 Bebyggelsen i delområde 2 skal placeres således at den enkelte boligenhed kan udstykkes med vejadgang og med tilhørende udendørs opholdsareal.

8.2.4 Bebyggelsen skal i princippet placeres som vist på illustrationsplanen.

8.2.5 Eventuelle sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser i delområde 2 skal udføres ens med hensyn til placering, udtryksform og materialevalg.

Redegørelse

Bebyggelsens højde måles fra det højeste punkt i bygningens fodaftryk. Den nordligste halvdel af delområde 1 skal fremstå og etableres som grønt fællesareal for lokalplanområdets delområde 1 samt for området omfattet af lokalplan nr. 5-2010 og må derfor ikke bebygges.

9.1 Facader og tage skal udføres i mørke dæmpede jordfarver.

9.2 Boligerne indenfor lokalplanområdet med eventuelt tilhørende garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser i området kan opføres i materialer som beton, tegl, puds, glas, stål, træ, fibercement el. lignende.

9.3 Tage kan udføres som flade eller skrå konstruktioner. Tagmaterialer skal være sort tagpap, zink, tegl eller glas (som mindre partier). Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaseret tegl.

9.4 Der må etableres solvarme- og solcelleanlæg, eventuet integreret i byggeriet. Anlæggene skal udføres med antirefleksbehandlede overflader samt orienteres således de ikke blænder omgivelserne.

9.5 Ventilationsanlæg skal integreres i bebyggelsen, så de ikke uden afskærmende konstruktion fremstår som synlige anlæg.

9.6 Affalds beholdere skal placeres i henhold til regulativ for husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn / mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.

10.1 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter uden godkendelse fra Horsens Kommune.

10.2 Der må højst være en befæstelsesgrad på 0,45 indenfor lokalplanområdet.

10.3 Regnvand fra befæstede arealer og tage, skal så vidt muligt afledes i åbne render grøfter til regnvandsbassin(er) som ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Der kan udtagelsesvist, hvis dette ikke er teknisk muligt sættes regnvandsbrønde med tilhørende nedgravede regnvandsledninger.

10.4 Stiforbindelser i hele lokalplanområdet er ubefæstede.

10.5 Der kan indenfor delområderne 1 og 2 opstilles midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæg, på op til 30 m2, for hver 20 ejendomme i lokalplanområdet. Anlægget skal være med sortmalet ru træbræddebeklædning og have fladt tag. Der skal udarbejdes en fjernelsesdeklaration, der sikrer at området reetableres i overensstemmelse med lokalplanens øvrige bestemmelser. Arealerne rundt om fjernvarmeforsyningsanlæggene skal vedligeholdes i mindst 1 meters bredde mindst 2 gange årligt, af ejeren af anlægget.

For delområde 1 gælder

10.6.1 Grønne fællesarealer i delområde 1 skal fremstå med et parklignende præg. I den nordligste del af delområde 1, som ikke må bebygges, skal der plantes solitære træer. Der skal plantes mindst 1 træ pr. 500 m2. Træer skal plantes med opbinding med mindst 1 stok i mindst 3 år. Knækkede træer eller træer der er udgået / syge /beskadigede skal erstattes ved genplantning.

10.6.2 Der skal i den nordligste del af område delområde 1 etableres mindst 2 aktivitetszoner i form af legeplads, sportsbane, træningspavillon eller mødested.

10.6.3 Fællesarealer mellem bebyggelse i delområde 1 skal holdes som have og beplantes med spredt lav beplantning (buske).

For delområde 2 gælder

10.7.1 Der skal etableres en beplantet / begrønnet støjskærm mod Skanderborgvej som sikring af at max. tilladelige støjniveau kan overholdes på mindst 1 bolig facade og på udendørs opholdsarealer. Støjskærmen kan opføres på vejarealet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Omkostningerne til etableringen af støjskærmen med tilhørende beplantning / begrønning afholdes af udvikleren af området.

10.7.2 Eksisterende beplantning mod Skanderborgvej skal så vidt muligt bevares og hvor dette ikke er muligt erstattes af ny beplantning.

10.7.3 Der kan inden for delområde 2 plantes levende hegn mellem de enkelte boliger som afskærmning mod indblik mellem boligerne. Den afskærmende beplantning mellem boligerne skal være ens i art og omfang for hele delområde 2. Eventuel beplantning mellem de private haver og fællesarealer / vej skal udføres ens med beplantningen mellem boligerne.

10.7.4Der kan i øvrigt i området udføres spredt lav beplantning, som kan medvirke til at fremhæve områdets topografi.

10.7.5De grønne fællesarealer ved og imellem boligerne i delområde 2 skal holdes som have. Fællesarealet mod syd skal fremstå som en glidende overgang til det grønne rekreative område syd for lokalplanområdet.

Redegørelse

Fjernvarmeforsyningsanlæg:
Bestemmelserne om de midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæggenes udseende skal sikre at disse får et visuelt ordentligt udseende.

11.1 Nord-syd gående stamvej Langagergård skal anlægges ved påbegyndelse af byggeri i delområde 1. Stamvejen anlægges i sin fulde længde. Såfremt byggeriet etapeopdeles i delområde 2 skal stamvejen være færdiganlagt i sin fulde længde senest ved færdiggørelse af etape 1.

11.2 Etableringen af støjskærmen mod Skanderborgvej samt beplantning / begrønning heraf skal være udført før ibrugtagning af bebyggelsen i delområde 2. Såfremt byggeriet etapeopdeles skal støjafskærmningen etableres og færdigøres før den kan ske ibrugtagning af boligerne i 1. etape. Der skal endvidere foreligge tilstrækkelig og nødvendig dokumentation for at støjniveauerne kan overholdes før ibrugtagning af etape 1.

11.3 Det grønne fællesareal i den nordligste del af delområde 1 skal være færdiganlagt før ibrugtagning af ny bebyggelse i delområdet. Såfremt byggeriet etapeopdeles skal det grønne fællesareal etableres og færdigøres før der kan ske ibrugtagning af boligerne i 1. etape.

12.1 Der skal oprettes 2 grundejerforeninger inden for lokalplanområdet for henholdsvis delområde 1 og delområde 2.

12.2 Grundejerforeningerne skal forestå drift af egne og fælles friaarealer, herunder veje og stier, åbne vandrender og grøfter og lignende i det omfang vedligeholdelsen ikke varetages af de respektive forsyningsselskaber. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår støjafskærmning med tilhørende beplantning placeret på vejarealer ud for de enkelte delområder. Grundejerforeningen for delområde 1 bidrager derudover til driften af det fælles regnvandssystem, som ligger i delområde 2 med en forholdsmæssig andel efter bruttoetageareal.

12.3 Indtil grundejerforeningerne er oprettet forestår de respektive udviklere eller de til enhver tid værende ejere af delområderne vedligeholdelsen som nævnt i § 12.2.

12.4 Grundejerforeningerne er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område, og optage medlemmer fra eventuelt kommende naboarealer.

12.5 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.6 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

Redegørelse

Grundejerforeningerne indenfor området skal sikre varetagelse af drift og vedligeholdelse af området herunder vej, parkering, fællesarealer osv. Grundejerforeningen har endvidere funktion som kontaktorgan for kommunen.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18)

Gældende Lokalplaner 5-2010 og 11-2010 aflyses for de områder, som er omfattet af denne lokalplan nr. 2016-18.

15.1 efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationen kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4 For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.