Lokalplanens indhold

Fremtidige forhold

Lokalplanen giver mulighed for op til 20 etageboliger i 2 etager.

Området deles i to delområder, et der giver mulighed for at opføre etageboliger, og et delområde til vej og parkering. 

Der oprettes et byggefelt som bebyggelse skal holde sig inden for. 

Bebyggelsens udseende

Lokalplanen giver mulighed for at bygge i gule blødstrøgne tegl, med sadeltage, så den nye bebyggelse indpasser sig i det eksisterende område. Sadeltage kan både være gule eller sorte, og mindre bygninger kan være i andre materialer end tegl. Byggeriet kan have altangange, hvis de fremgår som en del af den arkitektoniske bygningskrop. Altaner skal udføres som påhængte eller halvt indeliggende altaner.

Byggeri kan være i op til 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 meter. 

Bygningskroppe må maksimalt have en længde på 35 m hvorefter der skal være en forskydning på minimum 1 meters dybde.

Vej og sti

Området vejbetjenes fra Bygaden og Rasmus Østergaards Have, og der skal etableres 1,5 p-plads pr. bolig som fællesparkering. For at sikre tilstrækkelig oversigtsforhold, ensrettes indkørsel til området, der også sikrer at renovationsvogne har tilstrækkelig plads til at komme rundt uden at skulle bakke. Der arbejdes med en stiforbindelse ind til Rasmus Østergårds Have vest for lokalplanområdet.

Ubebyggede arealer og beplantning

Der skal som minimum etableres træer og grønne fællesarealer som vist på kortbilagene.

Der skal være træer og bede på parkeringsarealer, så parkeringsarealerne ikke fremstår som rene asfaltflader. 

Fælles friarealer skal indrettes så de indbyder til ophold og der skal etableres beplantning af hjemmehørende arter.