Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 36e og 36p, Stensballe By, Vær, der er omfattet af kommuneplanens rammeområde 12BO07 til boligformål og 12ER02 til erhvervsformål.

En mindre del af lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1a, Stensballegård Hgd., Vær, der er omfattet af 12RE12 og 12ER02, fastholdes til vejadgang.

Der udarbejdes i forbindelse med lokalplanen et kommuneplantillæg, 2017-26. Lokalplanområdet og det eksisterende lokalplanområde for lokalplan 233 udgår af eksisterende ramme 12BO07 og 12ER02, og erstattes med en ny ramme 12BO13. Dette gøres for at kommuneplanen stemmer overens med den eksisterende bebyggelse på Rasmus Østergaards Have inden for lokalplan 233 og for at give mulighed for etageboliger inden for lokalplan 338, som det er tilladt i naboområdet Rasmus Østergaards have. 

Der er allerede en lokalplan for området, Lokalplan 29, men den tillader kun erhverv indenfor delområde C, som matr. 36e og 36p omfatter. Lokalplanområdet ligger i et lille hjørne omsluttet af lokalplan 233 som er udlagt som etageboliger og tæt-lav byggeri.

En del af lokalplanområdet er omfattet af den bevarende lokalplan 130, som omhandler Bygadens udformning. De to eksisterende lokalplaner aflyses inden for lokalplan 338 afgrænsning. 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i 2 etager, med en bygningshøjde på maksimum 8,5 m, som den eksisterende kommuneplan tillader.